DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY

DSTT_ĐH+CĐSP năm 2019 (đợt 1)

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Điểm trúng tuyển Tên ngành Trình độ
1 17007299 ĐINH DIỆP ANH 03/09/2001 Nữ 2 20.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
2 17010360 TÔ TRẦN BẢO ANH 17/12/2001 Nữ 2NT 16.80 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
3 17004039 HOÀNG NGỌC ÁNH 04/11/2001 Nữ 2 16.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
4 17010674 LƯƠNG THỊ DUYÊN 02/11/2001 Nữ 1 18.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
5 17003111 DƯƠNG THÚY HÀ 10/10/2001 Nữ 2NT 17.35 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
6 17007007 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 06/03/2001 Nữ 2 16.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
7 17010414 NGUYỄN THU HÀ 15/03/2001 Nữ 2NT 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
8 17004804 LÊ THU HẰNG 15/10/2001 Nữ 2 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
9 17003758 NGUYỄN THỊ HẢI HẬU 18/12/2001 Nữ 2 18.40 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
10 17000155 ĐẶNG THỊ HOA 14/04/2001 Nữ 2 16.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
11 17009318 NGUYỄN VIỆT HOA 28/06/2001 Nữ 2 16.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
12 17007442 BÙI THỊ HOÀI 11/04/2001 Nữ 2 16.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
13 17013791 NGUYỄN THỊ HUẾ 05/11/2001 Nữ 1 16.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
14 17011581 LÝ NGỌC HUYỀN 10/04/2001 Nữ 1 17.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
15 17010473 TRẦN NGỌC HUYỀN 08/01/2001 Nữ 2NT 16.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
16 17003202 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 30/09/2001 Nữ 1 20.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
17 17010483 NGUYỄN THU HƯƠNG 28/02/2001 Nữ 2NT 16.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
18 17003219 ĐỖ THỊ LAN 28/10/2001 Nữ 1 17.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
19 17008501 PHẠM THỊ THÙY LINH 16/06/2001 Nữ 1 20.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
20 17008004 NGUYỄN NGỌC MAI 01/03/2001 Nữ 2 20.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
21 17009470 NGUYỄN THỊ MỪNG 08/05/2001 Nữ 2 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
22 17000291 NGUYỄN THỊ NGA 19/05/2001 Nữ 2 17.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
23 17007536 PHẠM BÍCH NGỌC 06/10/2001 Nữ 2 19.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
24 17003322 HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG 26/09/2001 Nữ 1 16.15 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
25 17012891 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 05/01/2001 Nữ 1 19.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
26 17011294 VŨ THU PHƯỢNG 27/08/2001 Nữ 2 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
27 17008601 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 24/03/2001 Nữ 1 17.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
28 17007196 ĐẶNG THỊ SINH 20/02/2001 Nữ 1 23.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
29 17007197 LÀI THỊ SINH 24/07/2001 Nữ 1 22.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
30 17003358 BÙI THỊ LIÊN THANH 04/05/2001 Nữ 1 18.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
31 17012032 LÊ THU THẢO 22/01/2001 Nữ 1 16.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
32 12000743 HOÀNG THỊ THU 22/12/2001 Nữ 1 19.65 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
33 17010594 PHẠM MAI THUỶ 06/01/2001 Nữ 2NT 17.30 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
34 17003401 LÝ THU THỦY 24/07/2001 Nữ 1 20.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
35 17002368 NỊNH THỊ THỦY 26/06/2001 Nữ 1 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
36 17014074 VI THỊ THƯƠNG 10/04/2001 Nữ 1 17.75 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
37 17007251 ĐỖ THÙY TRANG 31/07/2001 Nữ 2 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
38 17011414 LÊ THỊ THU TRANG 22/12/2001 Nữ 2 16.50 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
39 17007615 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 17/08/2001 Nữ 2 21.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
40 17012080 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG 11/04/2001 Nữ 1 18.00 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
41 17010848 VŨ THỊ TỐ UYÊN 22/05/2001 Nữ 1 19.25 Giáo dục Tiểu học cao đẳng
42 17005348 BÙI THU AN 26/11/2001 Nữ 2 27.68 Ngôn ngữ Anh đại học
43 17008730 ĐINH QUỲNH ANH 10/11/2001 Nữ 2 21.13 Ngôn ngữ Anh đại học
44 17008735 NGUYỄN HOÀNG ANH 05/02/2001 Nam 2 28.28 Ngôn ngữ Anh đại học
45 17006139 NGUYỄN TÙNG ANH 07/09/2001 Nam 2 19.78 Ngôn ngữ Anh đại học
46 17007693 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/01/2001 Nữ 2 31.68 Ngôn ngữ Anh đại học
47 17003688 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 08/04/2001 Nữ 2 20.33 Ngôn ngữ Anh đại học
48 17004708 NGUYỄN VIỆT ANH 11/08/2001 Nữ 2 24.04 Ngôn ngữ Anh đại học
49 17005151 PHAN HẢI ANH 11/09/2001 Nữ 1 19.87 Ngôn ngữ Anh đại học
50 17006172 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÍCH 17/11/2001 Nữ 2 24.51 Ngôn ngữ Anh đại học
51 17007730 TRẦN VĂN BÌNH 17/05/2001 Nam 2 19.70 Ngôn ngữ Anh đại học
52 26011756 PHẠM QUỐC CƯỜNG 12/06/2001 Nam 2NT 24.77 Ngôn ngữ Anh đại học
53 17002855 TRIỆU THỊ DẤU 08/08/2001 Nữ 1 19.07 Ngôn ngữ Anh đại học
54 17007348 BÙI NGỌC DIỆP 27/01/2001 Nữ 2 24.88 Ngôn ngữ Anh đại học
55 17005434 NGUYỄN HƯƠNG DIỆP 09/12/2001 Nữ 2 25.73 Ngôn ngữ Anh đại học
56 17007352 CHU PHƯƠNG DUNG 10/09/2001 Nữ 2 20.28 Ngôn ngữ Anh đại học
57 17007366 NGUYỄN BÁ DUY 13/03/2001 Nam 2 21.23 Ngôn ngữ Anh đại học
58 17013684 NGUYỄN THỊ DUYÊN 23/03/2001 Nữ 1 26.25 Ngôn ngữ Anh đại học
59 17003082 NGÔ THÙY DƯƠNG 08/04/2001 Nữ 2NT 26.47 Ngôn ngữ Anh đại học
60 17004745 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 28/11/2001 Nữ 2 21.18 Ngôn ngữ Anh đại học
61 17004753 LÊ ĐĂNG ĐẠT 25/01/2001 Nam 2 19.45 Ngôn ngữ Anh đại học
62 17010393 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 07/07/2001 Nam 2NT 21.72 Ngôn ngữ Anh đại học
63 17000087 NGUYỄN THỊ ĐẠT 25/02/2001 Nữ 2 19.86 Ngôn ngữ Anh đại học
64 17004764 TRƯƠNG TIẾN ĐẠT 30/07/2001 Nam 2 23.53 Ngôn ngữ Anh đại học
65 17000099 NGUYỄN PHƯƠNG ĐỨC 05/11/2001 Nam 2 23.08 Ngôn ngữ Anh đại học
66 17001712 CHU THỊ HƯƠNG GIANG 16/11/2001 Nữ 2NT 20.37 Ngôn ngữ Anh đại học
67 17003740 LÊ THU GIANG 17/12/2001 Nữ 2 29.68 Ngôn ngữ Anh đại học
68 17011001 PHẠM THỊ TRÀ GIANG 05/01/2001 Nữ 2 21.43 Ngôn ngữ Anh đại học
69 17004158 NGUYỄN PHAN KHÁNH HÀ 21/09/2001 Nữ 2 28.93 Ngôn ngữ Anh đại học
70 17009891 NGÔ THỊ HẠ 11/08/2001 Nữ 2 23.38 Ngôn ngữ Anh đại học
71 17001719 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH 13/09/2001 Nữ 1 21.85 Ngôn ngữ Anh đại học
72 21017460 NGÔ THỊ HẠNH 31/07/2001 Nữ 2NT 22.57 Ngôn ngữ Anh đại học
73 17009907 NGUYỄN DIỄM HẰNG 28/09/2001 Nữ 2 23.46 Ngôn ngữ Anh đại học
74 21010331 NGUYỄN THỊ HẰNG 08/10/2001 Nữ 2 24.65 Ngôn ngữ Anh đại học
75 17007021 NGUYỄN THÚY HẰNG 23/08/2001 Nữ 2 20.93 Ngôn ngữ Anh đại học
76 17003132 PHẠM THỊ THU HẰNG 01/10/2001 Nữ 1 21.65 Ngôn ngữ Anh đại học
77 17008826 VŨ THỊ HẰNG 08/02/2001 Nữ 2 20.36 Ngôn ngữ Anh đại học
78 17008835 NGUYỄN THỊ HIỀN 06/06/2001 Nữ 2 20.35 Ngôn ngữ Anh đại học
79 17003764 TRẦN TUẤN HIỆP 31/07/2001 Nam 2 20.38 Ngôn ngữ Anh đại học
80 17007855 DƯƠNG MINH HIẾU 03/11/2001 Nam 2 20.83 Ngôn ngữ Anh đại học
81 17005203 TRẦN MINH HIẾU 01/03/2001 Nam 1 23.08 Ngôn ngữ Anh đại học
82 17010439 VŨ MINH HIẾU 16/05/2001 Nam 2NT 20.72 Ngôn ngữ Anh đại học
83 17012256 NGUYỄN THỊ THANH HÒA 21/08/2000 Nữ 1 20.20 Ngôn ngữ Anh đại học
84 21005444 NGUYỄN THỊ HOÀN 28/01/2001 Nữ 2NT 24.77 Ngôn ngữ Anh đại học
85 17000171 NGÔ HUY HOÀNG 14/03/2001 Nam 2 22.93 Ngôn ngữ Anh đại học
86 17000692 PHÙNG HẢI HOÀNG 25/12/2000 Nam 2 29.56 Ngôn ngữ Anh đại học
87 17001759 NGUYỄN QUỐC HUY 28/03/2001 Nam 1 20.30 Ngôn ngữ Anh đại học
88 17009979 BÙI THỊ HUYỀN 27/07/2001 Nữ 2 21.43 Ngôn ngữ Anh đại học
89 17007066 DƯƠNG THỊ MINH HUYỀN 31/10/2001 Nữ 2 21.56 Ngôn ngữ Anh đại học
90 17003186 NGÔ THỊ THU HUYỀN 04/04/2001 Nữ 2NT 21.67 Ngôn ngữ Anh đại học
91 22010579 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 13/08/2001 Nữ 2NT 21.67 Ngôn ngữ Anh đại học
92 17003189 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 25/04/2001 Nữ 2NT 21.17 Ngôn ngữ Anh đại học
93 17010005 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 24/03/2001 Nữ 2 21.98 Ngôn ngữ Anh đại học
94 17008476 ĐỖ TRỌNG KHÁNH 25/10/2001 Nam 1 26.85 Ngôn ngữ Anh đại học
95 17007948 ĐOÀN SỸ LIÊM 09/11/2001 Nam 2 20.76 Ngôn ngữ Anh đại học
96 17012787 LÊ THỊ LIÊN 22/01/2001 Nữ 1 25.35 Ngôn ngữ Anh đại học
97 17012317 NGUYỄN KIM LIÊN 28/08/2001 Nữ 1 19.80 Ngôn ngữ Anh đại học
98 17008485 ĐÀO KHÁNH LINH 11/09/2001 Nữ 1 23.63 Ngôn ngữ Anh đại học
99 17003585 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 10/09/2001 Nữ 1 20.50 Ngôn ngữ Anh đại học
100 17005719 NGUYỄN THỊ NGÂN LINH 07/01/2001 Nữ 2 21.98 Ngôn ngữ Anh đại học
101 17010511 BÙI THỊ THẢO LOAN 15/01/2001 Nữ 2NT 27.62 Ngôn ngữ Anh đại học
102 10003721 VI THỊ PHƯƠNG LOAN 29/08/2001 Nữ 1 28.99 Ngôn ngữ Anh đại học
103 25008418 NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 23/03/2001 Nữ 2NT 24.77 Ngôn ngữ Anh đại học
104 17007120 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 08/10/2001 Nữ 2 26.30 Ngôn ngữ Anh đại học
105 17005245 TRẦN NGỌC MAI 04/02/2001 Nữ 1 28.55 Ngôn ngữ Anh đại học
106 17012349 TRƯƠNG THANH MAI 16/12/2001 Nữ 1 28.55 Ngôn ngữ Anh đại học
107 17007133 HÀ KIỀU MY 13/06/2001 Nữ 2 22.93 Ngôn ngữ Anh đại học
108 17012364 LÊ TRÀ MY 18/11/2001 Nữ 1 25.47 Ngôn ngữ Anh đại học
109 26003351 NGUYỄN THÚY NGA 15/09/2001 Nữ 2NT 20.02 Ngôn ngữ Anh đại học
110 17005252 VŨ THÚY NGA 21/04/2001 Nữ 1 23.75 Ngôn ngữ Anh đại học
111 17010099 LÊ THỊ ÁNH NGỌC 16/10/2001 Nữ 2 22.53 Ngôn ngữ Anh đại học
112 17013937 NGUYỄN HỒNG NGỌC 28/10/2001 Nữ 1 22.95 Ngôn ngữ Anh đại học
113 17003295 TRƯƠNG THỊ MINH NGỌC 07/02/2001 Nữ 2NT 24.57 Ngôn ngữ Anh đại học
114 17000307 BÙI ÁNH NGUYỆT 08/04/2001 Nữ 1 20.10 Ngôn ngữ Anh đại học
115 17010105 HOÀNG THỊ NGUYỆT 18/12/2001 Nữ 2 21.53 Ngôn ngữ Anh đại học
116 17003301 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 02/04/2001 Nữ 1 20.65 Ngôn ngữ Anh đại học
117 17008566 VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT 03/08/2001 Nữ 1 19.05 Ngôn ngữ Anh đại học
118 17013951 ĐỖ THỊ NHUNG 10/05/2001 Nữ 1 19.00 Ngôn ngữ Anh đại học
119 30013914 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 31/10/2001 Nữ 1 20.00 Ngôn ngữ Anh đại học
120 17003314 VŨ LÂM OANH 22/11/2001 Nữ 1 21.60 Ngôn ngữ Anh đại học
121 17012406 ĐÀO HỒNG PHÚC 04/02/2001 Nam 1 24.95 Ngôn ngữ Anh đại học
122 17008089 VŨ ĐOÀN HỒNG PHÚC 01/10/2001 Nữ 2 24.28 Ngôn ngữ Anh đại học
123 17008991 ĐÀM THỊ THU PHƯƠNG 17/04/2001 Nữ 2 23.23 Ngôn ngữ Anh đại học
124 17007175 NÌNH THỊ PHƯƠNG 21/06/2001 Nữ 1 25.80 Ngôn ngữ Anh đại học
125 17007173 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 02/09/2001 Nữ 2 20.58 Ngôn ngữ Anh đại học
126 17013405 ỨNG THỊ HÀ PHƯƠNG 13/12/2001 Nữ 2 26.98 Ngôn ngữ Anh đại học
127 21005129 VŨ THỊ PHƯƠNG 23/08/2001 Nữ 2NT 29.87 Ngôn ngữ Anh đại học
128 01074573 NGUYỄN VĂN MINH QUÂN 18/03/2001 Nam 3 24.65 Ngôn ngữ Anh đại học
129 17010568 DƯƠNG ÁNH QUỲNH 19/07/2001 Nữ 2NT 19.82 Ngôn ngữ Anh đại học
130 17010175 NGUYỄN THỊ SÁU 26/03/2001 Nữ 2 20.23 Ngôn ngữ Anh đại học
131 17006702 TRẦN THÁI SƠN 16/03/2001 Nam 2 24.98 Ngôn ngữ Anh đại học
132 17003631 ĐINH NHẬT TÂN 16/04/2001 Nam 1 21.90 Ngôn ngữ Anh đại học
133 17011398 HOÀNG MINH TIẾN 17/12/2001 Nam 2 21.28 Ngôn ngữ Anh đại học
134 17001975 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 11/05/2001 Nữ 2NT 19.47 Ngôn ngữ Anh đại học
135 17008244 PHẠM MINH TÚ 10/09/2001 Nam 2 21.38 Ngôn ngữ Anh đại học
136 17004635 LÊ QUỐC TUẤN 25/09/2001 Nam 2 22.48 Ngôn ngữ Anh đại học
137 17003463 TRẦN ANH TUẤN 11/08/2001 Nam 2NT 22.25 Ngôn ngữ Anh đại học
138 17010300 VŨ VĂN TUẤN 11/05/2001 Nam 2 21.23 Ngôn ngữ Anh đại học
139 17013047 HOÀNG THỊ NGỌC TUYẾT 30/11/2001 Nữ 1 20.43 Ngôn ngữ Anh đại học
140 17005124 TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT 12/09/2001 Nữ 2 19.18 Ngôn ngữ Anh đại học
141 17013578 NGUYỄN THỊ TƯƠI 13/03/2001 Nữ 2 21.98 Ngôn ngữ Anh đại học
142 17007214 VŨ LÊ THANH 03/07/2001 Nữ 2 21.96 Ngôn ngữ Anh đại học
143 17012938 ĐỖ CÔNG THÀNH 04/01/2001 Nam 1 19.30 Ngôn ngữ Anh đại học
144 17009043 PHẠM VĂN THÀNH 09/07/2001 Nam 2 24.93 Ngôn ngữ Anh đại học
145 17010191 VŨ ĐÌNH THÀNH 15/01/2001 Nam 2 26.78 Ngôn ngữ Anh đại học
146 17011354 PHẠM XUÂN THAO 24/10/2001 Nam 2 25.08 Ngôn ngữ Anh đại học
147 17003370 NGUYỄN THANH THẢO 06/02/2001 Nữ 2NT 21.17 Ngôn ngữ Anh đại học
148 17012452 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 26/02/2001 Nữ 1 21.35 Ngôn ngữ Anh đại học
149 17008155 VÕ HOÀNG THẢO 18/06/2001 Nữ 2 26.30 Ngôn ngữ Anh đại học
150 17008158 VŨ THỊ THẢO 25/05/2001 Nữ 2 24.63 Ngôn ngữ Anh đại học
151 17008160 NGUYỄN VIỆT THẮNG 20/03/2001 Nam 2 26.53 Ngôn ngữ Anh đại học
152 10008226 NGUYỄN NGỌC THUẬN 21/09/2001 Nam 1 22.97 Ngôn ngữ Anh đại học
153 17003398 PHẠM THỊ THÙY 05/09/2001 Nữ 1 21.70 Ngôn ngữ Anh đại học
154 17014060 NGUYỄN THỊ THỦY 13/03/2001 Nữ 1 23.45 Ngôn ngữ Anh đại học
155 17003404 PHẠM THỊ THU THỦY 01/04/2001 Nữ 1 19.65 Ngôn ngữ Anh đại học
156 17003916 NGUYỄN NGỌC THÚY 18/03/2001 Nữ 2 22.48 Ngôn ngữ Anh đại học
157 17007238 MỄ THỊ HOÀI THƯƠNG 09/08/2001 Nữ 1 30.87 Ngôn ngữ Anh đại học
158 17003412 PHẠM THỊ HUYỀN THƯƠNG 11/04/2001 Nữ 1 20.45 Ngôn ngữ Anh đại học
159 17003423 CHÂU THU TRANG 21/12/2001 Nữ 2NT 19.30 Ngôn ngữ Anh đại học
160 17011413 LÊ HUYỀN TRANG 10/11/2001 Nữ 2 25.68 Ngôn ngữ Anh đại học
161 17003426 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 01/05/2001 Nữ 2NT 25.47 Ngôn ngữ Anh đại học
162 17007618 PHẠM THU TRANG 30/06/2001 Nữ 2 26.48 Ngôn ngữ Anh đại học
163 17008671 VŨ THỊ HÀ TRANG 30/11/2001 Nữ 1 26.80 Ngôn ngữ Anh đại học
164 17014107 VŨ ĐÌNH TRIỆU 29/12/2001 Nam 1 19.77 Ngôn ngữ Anh đại học
165 17008226 LÊ NGỌC TRỌNG 17/08/2001 Nam 2 22.23 Ngôn ngữ Anh đại học
166 17003474 BÙI LỆ UYÊN 13/10/2001 Nữ 2NT 25.12 Ngôn ngữ Anh đại học
167 27002899 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 17/08/2001 Nữ 2NT 19.72 Ngôn ngữ Anh đại học
168 17005138 NGUYỄN THANH XUÂN 15/05/2001 Nữ 2 19.98 Ngôn ngữ Anh đại học
169 17010347 NGUYỄN THỊ YÊN 25/12/2001 Nữ 2 21.38 Ngôn ngữ Anh đại học
170 17008283 TRẦN HỒNG YẾN 30/10/2001 Nữ 2 26.86 Ngôn ngữ Anh đại học
171 17006106 BÙI THỊ VÂN ANH 03/10/2001 Nữ 2 21.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
172 17002565 CHÌU KỲ ANH 15/09/2001 Nữ 1 17.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
173 17006904 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH 11/01/2001 Nữ 2 18.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
174 17010655 ĐỖ THỊ TÚ ANH 31/01/2001 Nữ 1 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
175 30015630 LÊ ĐÌNH ANH 06/04/2001 Nam 1 17.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
176 17009776 LÊ TÚ ANH 01/08/2001 Nam 2 17.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
177 17007686 NGUYỄN MAI ANH 08/12/2001 Nữ 2 17.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
178 17007689 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 02/03/2001 Nữ 2 21.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
179 17013080 NGUYỄN THỊ MAI ANH 16/05/2001 Nữ 2 20.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
180 21017304 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 23/09/2001 Nữ 2NT 20.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
181 17006135 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18/03/2001 Nữ 2 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
182 17010359 PHÙNG THỊ MAI ANH 23/08/2001 Nữ 2NT 19.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
183 28033288 NHỮ NGỌC ÁNH 06/05/2001 Nữ 2NT 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
184 17002406 TRƯƠNG THỊ BÍCH 02/07/2001 Nữ 1 20.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
185 12000238 TRIỆU THỊ BÌNH 10/02/2001 Nữ 1 21.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
186 17006936 NÌNH MÓC CẶM 15/12/2001 Nữ 1 19.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
187 17009797 NGUYỄN VĂN CẦM 10/01/2001 Nam 2 20.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
188 17008324 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 03/10/2001 Nữ 1 19.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
189 17010665 NGUYỄN THỊ CHINH 11/10/2001 Nữ 1 21.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
190 17008338 ĐINH TUẤN DIỆP 17/05/2001 Nam 1 17.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
191 17013123 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 03/09/2001 Nữ 2 17.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
192 17001681 NGUYỄN TRỌNG DINH 10/09/2001 Nam 2NT 17.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
193 17006956 NGUYỄN THỊ DỊU 27/06/2001 Nữ 2 17.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
194 17012172 NGÔ NGUYỄN THỊ THANH DUNG 14/01/2001 Nữ 1 19.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
195 21015410 VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG 04/05/2001 Nữ 2NT 18.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
196 13005714 BÙI THỊ MỸ DUYÊN 20/06/2001 Nữ 1 17.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
197 17008361 VŨ THỊ ĐÀO 10/06/2001 Nữ 1 19.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
198 26005534 TRẦN TIẾN ĐẠT 09/03/2001 Nam 2NT 17.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
199 17009871 NGÔ BÁ ĐƯỢC 11/10/2001 Nam 2 20.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
200 17010408 NGUYỄN HỒNG GIANG 04/09/2001 Nam 2NT 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
201 21013777 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10/03/2001 Nữ 2 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
202 17006313 NGUYỄN THỊ THU HÀ 07/09/2001 Nữ 2 20.20 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
203 17000115 PHẠM THỊ HÀ 13/11/2001 Nữ 1 18.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
204 17010695 PHẠM THỊ HỒNG HÀ 21/12/2001 Nữ 1 18.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
205 17007827 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 21/06/2001 Nữ 2 19.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
206 17012675 PHẠM THỊ THÚY HÀ 04/09/2001 Nữ 1 17.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
207 17013719 DƯƠNG THỊ HẠ 06/08/2001 Nữ 1 19.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
208 17002436 LƯU VĂN HAI 26/07/2001 Nam 1 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
209 17007838 PHẠM MỸ HẠNH 23/11/2001 Nữ 2 17.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
210 17003130 TẠ THỊ HẠNH 25/05/2001 Nữ 2NT 18.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
211 17010703 ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG 28/05/2001 Nữ 1 17.20 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
212 26003117 PHAN THỊ HẰNG 06/05/2001 Nữ 2NT 17.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
213 17003133 TỪ THÚY HẰNG 03/01/2001 Nữ 2NT 22.00 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
214 18000656 HOÀNG THỊ HẬU 09/04/2001 Nữ 1 18.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
215 17007418 DƯƠNG THU HIỀN 04/01/2001 Nữ 2 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
216 26015134 ĐÀO THỊ HIỀN 17/06/2001 Nữ 2NT 20.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
217 17011038 PHÙNG THỊ HIỀN 19/02/2001 Nữ 2 20.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
218 17006371 LÊ TRUNG HIẾU 22/12/2001 Nam 2 18.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
219 17008426 PHAN MINH HIẾU 23/02/2001 Nam 1 17.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
220 17011050 ĐOÀN THỊ THANH HOA 25/06/2001 Nữ 2NT 19.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
221 17009947 PHẠM THỊ HOA 20/10/2001 Nữ 2 17.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
222 17008849 PHẠM THỊ MINH HOA 26/04/2001 Nữ 2 19.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
223 17009948 TÔ THỊ HOA 08/11/2001 Nữ 2 18.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
224 18008793 NGUYỄN THỊ HÒA 18/10/2001 Nữ 1 17.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
225 22006618 VŨ THỊ HÒA 11/03/2000 Nữ 2NT 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
226 10004567 NGUYỄN THU HOÀI 12/05/2001 Nữ 1 22.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
227 17005596 NGUYỄN THỊ HẢI HOÀN 05/11/2001 Nữ 2 17.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
228 17003165 NGUYỄN THỊ HỒNG 14/03/2001 Nữ 2NT 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
229 18000180 BAN MINH HỢP 25/08/2001 Nữ 1 19.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
230 17007911 BÙI THỊ THANH HUYỀN 15/10/2001 Nữ 2 17.20 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
231 17012277 NGUYỄN THANH HUYỀN 21/09/2001 Nữ 1 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
232 17003787 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN 02/03/2001 Nữ 2 18.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
233 17008879 NGUYỄN THU HUYỀN 25/08/2001 Nữ 2 19.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
234 17001767 HÀ KIỀU HƯNG 15/03/2001 Nam 2NT 17.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
235 17012757 VŨ QUANG HƯNG 04/10/2001 Nam 1 17.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
236 17013825 BÙI THỊ THU HƯƠNG 22/12/2001 Nữ 1 17.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
237 17006459 NGUYỄN THU HƯƠNG 25/09/2001 Nữ 2 21.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
238 17001265 PHẠM THỊ HƯƠNG 13/04/2001 Nữ 2NT 20.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
239 12000477 TÔ THỊ HƯƠNG 04/04/2001 Nữ 1 23.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
240 21005001 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 22/11/2001 Nữ 2NT 18.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
241 17000745 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 14/06/2001 Nữ 2 17.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
242 17008471 VƯƠNG THỊ TRANG HƯƠNG 07/08/2001 Nữ 1 20.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
243 17001791 NGUYỄN THỊ KIỀU 20/10/2001 Nữ 2NT 18.00 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
244 17002469 ĐẶNG THỊ LAN 02/02/2001 Nữ 1 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
245 18000230 HỨA THỊ LAN 07/08/2001 Nữ 1 18.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
246 17007947 NGUYỄN MAI LỆ 19/12/2001 Nữ 2 18.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
247 17003229 ĐINH THÙY LINH 22/01/2001 Nữ 2NT 19.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
248 21003703 ĐOÀN THỊ LINH 10/10/2001 Nữ 2NT 19.00 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
249 17003232 HOÀNG DIỆU LINH 07/11/2001 Nữ 2NT 18.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
250 17005708 LÊ THỊ MỸ LINH 31/10/2001 Nữ 2 20.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
251 17002473 NÌNH THỊ DIỆU LINH 29/10/2001 Nữ 2NT 17.20 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
252 26005774 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 11/07/2001 Nữ 2NT 17.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
253 17007963 NGUYỄN THỊ THỦY LINH 26/12/2001 Nữ 2 17.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
254 21005522 NGUYỄN THÙY LINH 09/12/2001 Nữ 2NT 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
255 17004899 NGUYỄN TRÚC LINH 10/10/2001 Nữ 2 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
256 17002474 PHÙN THỊ HOÀI LINH 06/09/2001 Nữ 1 20.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
257 17003588 SÁI HOÀNG LINH 11/06/2001 Nữ 1 18.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
258 17002687 TẰNG THỊ LINH 19/07/2001 Nữ 1 18.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
259 17013321 VI THỊ LINH 19/12/2001 Nữ 2 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
260 17008507 VŨ THỊ THÙY LINH 19/10/2001 Nữ 1 17.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
261 21017022 HOÀNG THỊ LOAN 21/12/2001 Nữ 2NT 19.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
262 17012329 NGÔ THỊ THANH LOAN 05/01/2001 Nữ 1 17.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
263 17000249 NGUYỄN THỊ LOAN 02/02/2001 Nữ 1 21.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
264 17007977 CHÂU NGỌC LONG 31/07/2001 Nam 2 17.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
265 17003241 LƯU ĐỊNH LONG 14/09/2001 Nam 2NT 17.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
266 17007989 PHẠM HOÀNG LONG 03/05/2001 Nam 2 17.00 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
267 17007511 VŨ THÀNH LONG 12/07/2001 Nam 2 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
268 10004654 DƯƠNG THỊ HOA LUYÊN 26/09/2001 Nữ 1 18.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
269 18000268 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 13/07/2001 Nữ 1 18.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
270 12010061 LƯU THỊ LY 04/01/2001 Nữ 1 19.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
271 17013895 NGUYỄN THỊ LÝ 18/04/2001 Nữ 1 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
272 17001818 HOÀNG THỊ THANH MAI 14/09/2001 Nữ 1 20.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
273 10004664 LĂNG NGỌC MAI 30/04/2001 Nữ 1 18.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
274 17010533 ĐỖ TRÀ MY 15/01/2001 Nữ 2NT 19.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
275 17012367 PHẠM HẢI NAM 18/01/2001 Nam 1 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
276 17000319 NGUYỄN HÀ NINH 13/04/2001 Nữ 1 17.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
277 21006445 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 09/06/2001 Nữ 2NT 20.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
278 17013929 NGUYỄN THỊ NGA 18/09/2001 Nữ 1 17.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
279 26002605 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 15/06/2001 Nữ 2NT 17.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
280 17008957 ĐINH THỊ HỒNG NGÂN 23/11/2001 Nữ 2 17.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
281 10003752 CHU VĂN NGHỊ 27/04/2001 Nam 1 18.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
282 21017701 PHẠM THỊ NGOAN 09/07/2001 Nữ 2NT 21.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
283 17008966 ĐÀM THỊ BÍCH NGỌC 31/10/2001 Nữ 2 17.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
284 21003805 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 06/01/2001 Nữ 2NT 20.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
285 17001392 ĐẶNG THỊ NHUNG 13/06/2001 Nữ 2NT 18.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
286 03014953 PHẠM THỊ TRANG NHUNG 03/02/2001 Nữ 2 22.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
287 17010121 VŨ THỊ NHUNG 27/03/2001 Nữ 2 20.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
288 17001406 NGUYỄN VIỆT PHÁT 19/01/2000 Nam 1 20.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
289 21005116 BÙI THỊ PHÚC 08/09/2001 Nữ 2NT 21.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
290 17006639 ĐẶNG THỊ HOÀNG PHÚC 10/11/2001 Nữ 2 20.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
291 28016531 LÊ THỊ PHƯƠNG 04/10/2001 Nữ 2NT 20.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
292 17002741 NÌNH THỊ PHƯƠNG 29/01/2001 Nữ 1 18.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
293 28033710 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 27/11/2001 Nữ 2NT 20.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
294 17010565 ĐỒNG THỊ QUYÊN 13/04/2001 Nữ 2NT 17.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
295 17011307 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 11/10/2001 Nữ 2 19.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
296 17010162 ĐỖ THỊ QUỲNH 02/10/2001 Nữ 2 19.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
297 19013669 HÀ THỊ QUỲNH 16/12/2001 Nữ 2NT 18.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
298 17005270 NGUYỄN LAN QUỲNH 22/11/2001 Nữ 1 19.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
299 17005274 PHẠM NHƯ QUỲNH 03/12/2001 Nữ 1 19.75 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
300 17002514 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 04/03/2001 Nữ 1 19.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
301 17007192 PHÙNG THỊ QUỲNH 31/08/2001 Nữ 1 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
302 17012916 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 08/08/2001 Nữ 1 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
303 17007570 VŨ NHƯ QUỲNH 30/09/2001 Nữ 2 19.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
304 17003345 VŨ THỊ HƯƠNG QUỲNH 02/05/2001 Nữ 2NT 18.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
305 17001443 ĐẶNG THỊ SINH 04/05/2001 Nữ 1 17.70 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
306 01069146 NGUYỄN ĐỨC SƠN 29/11/2001 Nam 2 18.35 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
307 17005277 NGUYỄN ĐỨC SƠN 15/03/2001 Nam 1 20.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
308 17009027 VŨ NGỌC SƠN 01/01/2001 Nam 2 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
309 17014010 NGUYỄN THỊ THANH TÂN 23/09/2001 Nữ 1 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
310 17004575 BIỆN ĐỨC TIẾN 10/05/2001 Nam 2 20.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
311 17003660 HOÀNG XUÂN TÚ 20/08/2001 Nam 1 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
312 17003661 NGUYỄN HỒNG TÚ 22/06/2001 Nam 1 17.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
313 17008685 LÊ MẠNH TUÂN 18/07/2001 Nam 1 24.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
314 17005116 BÙI THANH TÙNG 03/04/2001 Nam 2 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
315 03003150 LƯU THANH TÙNG 29/01/2001 Nam 1 17.25 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
316 17008695 MAI TRỌNG TÙNG 06/07/2001 Nam 1 19.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
317 26004358 NGUYỄN THỊ HỒNG TUYÊN 27/08/2001 Nữ 2NT 17.20 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
318 17010320 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 10/09/2001 Nữ 2 18.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
319 17006720 VŨ HUYỀN THANH 30/04/2001 Nữ 2 18.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
320 21003917 PHẠM ĐĂNG THẠNH 09/10/2001 Nam 2NT 20.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
321 17008146 BÙI PHƯƠNG THẢO 08/10/2001 Nữ 2 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
322 17011655 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 11/09/2001 Nữ 1 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
323 01041148 HOÀNG THỊ THẢO 12/05/2001 Nữ 1 21.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
324 17002930 LÊ THỊ THẢO 10/09/2001 Nữ 1 20.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
325 17011359 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 17/02/2001 Nữ 2 21.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
326 17014028 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 14/03/2001 Nữ 1 19.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
327 17010201 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 08/01/2001 Nữ 2 20.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
328 17012953 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO 02/12/2001 Nữ 1 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
329 17012956 NGUYỄN THỊ THU THẢO 07/04/2001 Nữ 1 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
330 17002785 ĐẶNG THỊ THẮM 06/06/2001 Nữ 1 19.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
331 17010208 ĐINH VĂN THẮNG 14/01/2001 Nam 2 19.80 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
332 17002793 TRIỆU XUÂN THẮNG 08/04/2001 Nam 1 17.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
333 17008636 NGUYỄN NGỌC THẾ 26/12/2001 Nam 1 18.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
334 17000957 TIÊN VĂN THIÊN 26/09/2001 Nam 2 20.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
335 17003643 BÙI THỊ MINH THU 17/04/2001 Nữ 1 17.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
336 26007778 BÙI THỊ THANH THU 06/09/2001 Nữ 2NT 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
337 10004776 CHU THỊ THU 13/05/2001 Nữ 1 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
338 17008641 ĐOÀN THỊ THU 16/03/2001 Nữ 1 17.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
339 17008170 NGUYỄN THỊ THU 05/07/2001 Nữ 2 17.00 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
340 17001515 TRẦN THỊ THU 18/04/2001 Nữ 2NT 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
341 17000418 SẦM MAI THUẦN 01/07/2001 Nữ 1 18.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
342 26002780 NGUYỄN THỊ THU THỦY 05/04/2001 Nữ 2NT 19.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
343 17014062 PHẠM THỊ THANH THỦY 15/04/2001 Nữ 1 18.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
344 21003973 PHAN THỊ THÚY 01/01/2001 Nữ 2NT 20.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
345 17010243 NGUYỄN THỊ THƯ 30/11/2001 Nữ 2 19.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
346 17005298 BÙI THÂN THƯƠNG 21/04/2001 Nữ 1 19.45 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
347 18000456 LA THỊ HOÀI THƯƠNG 20/07/2001 Nữ 1 19.60 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
348 17006804 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 08/11/2001 Nữ 2 19.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
349 18000478 HOÀNG THỊ TRANG 13/02/2001 Nữ 1 19.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
350 17003650 LÊ THỊ THU TRANG 26/05/2001 Nữ 1 17.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
351 17011419 NGUYỄN HOÀNG THIÊN TRANG 19/07/2001 Nữ 2 20.85 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
352 17011678 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 24/03/2001 Nữ 1 17.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
353 26000644 NGUYỄN THU TRANG 18/11/2001 Nữ 2 17.50 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
354 17001958 PHẠM THÙY TRANG 04/08/2001 Nữ 2NT 18.10 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
355 17006027 TRẦN THÙY TRANG 30/04/2001 Nữ 2 18.30 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
356 17005088 VĂN THỊ THU TRANG 05/10/2001 Nữ 2 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
357 17003950 VŨ NHẬT MINH TRANG 23/12/2001 Nữ 2 19.65 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
358 17006867 ĐỖ THU UYÊN 07/09/2001 Nữ 2 20.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
359 17001612 HOÀNG THỊ TÚ UYÊN 20/11/2001 Nữ 2NT 20.40 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
360 17006071 NGUYỄN THU UYÊN 21/12/2001 Nữ 2 18.95 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
361 21012213 VŨ THỊ UYÊN 05/01/2001 Nữ 1 19.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
362 17012517 CHU THỊ HỒNG VÂN 20/06/2001 Nữ 1 17.15 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
363 17002834 NÌNH THỊ VÂN 27/03/2001 Nữ 1 19.55 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
364 17010647 ĐINH THỊ YÊN 01/11/2001 Nữ 2NT 19.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
365 17013062 HOÀNG HẢI YẾN 26/07/2001 Nữ 1 18.90 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
366 18001906 NGUYỄN HOÀNG YẾN 17/06/2001 Nữ 1 18.05 Ngôn ngữ Trung Quốc đại học
367 18016573 NGUYỄN VĂN AN 08/12/2001 Nam 1 23.35 Ngôn ngữ Nhật đại học
368 21003416 PHẠM THỊ ANH 09/08/2001 Nữ 2NT 21.77 Ngôn ngữ Nhật đại học
369 17008740 VŨ KIM ANH 27/04/2001 Nữ 2 31.17 Ngôn ngữ Nhật đại học
370 21006764 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 14/02/2001 Nữ 2NT 23.67 Ngôn ngữ Nhật đại học
371 22006176 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 22/10/2001 Nữ 2NT 21.12 Ngôn ngữ Nhật đại học
372 17009795 NGUYỄN THỊ CÁM 15/09/2001 Nữ 2 23.26 Ngôn ngữ Nhật đại học
373 18018468 ĐỖ MẠNH CƯƠNG 19/12/2001 Nam 2 21.85 Ngôn ngữ Nhật đại học
374 17006197 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 24/10/2001 Nam 2 20.78 Ngôn ngữ Nhật đại học
375 17012167 NGUYỄN THÀNH CHUNG 20/03/2001 Nam 1 20.55 Ngôn ngữ Nhật đại học
376 21004870 CHU THỊ DUYÊN 04/11/2001 Nữ 2NT 23.67 Ngôn ngữ Nhật đại học
377 25011420 TRẦN THỊ DUYÊN 28/01/2001 Nữ 2NT 22.27 Ngôn ngữ Nhật đại học
378 28008593 NGÂN THỊ ĐÀO 25/02/2001 Nữ 1 20.62 Ngôn ngữ Nhật đại học
379 17007384 DƯƠNG ĐÌNH MINH ĐỨC 31/10/2001 Nam 2 25.98 Ngôn ngữ Nhật đại học
380 17007825 NGUYỄN THU HÀ 22/07/2001 Nữ 2 19.98 Ngôn ngữ Nhật đại học
381 17003746 TRẦN THỊ NGUYỆT HÀ 03/07/2001 Nữ 2 23.53 Ngôn ngữ Nhật đại học
382 26003878 PHẠM THỊ THU HẢO 12/07/2001 Nữ 2NT 19.57 Ngôn ngữ Nhật đại học
383 29024355 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 10/09/1998 Nữ 2NT 20.07 Ngôn ngữ Nhật đại học
384 21003557 PHẠM THỊ THU HẰNG 22/02/2001 Nữ 2NT 23.22 Ngôn ngữ Nhật đại học
385 18000151 HOÀNG THỊ HIỀN 08/10/2001 Nữ 1 22.87 Ngôn ngữ Nhật đại học
386 17010435 NGUYỄN THU HIỀN 17/10/2001 Nữ 2NT 22.57 Ngôn ngữ Nhật đại học
387 01014053 VŨ MINH HIẾU 01/07/2001 Nam 3 27.65 Ngôn ngữ Nhật đại học
388 17011049 ĐÀM THỊ THANH HOA 09/12/2001 Nữ 2 20.01 Ngôn ngữ Nhật đại học
389 19013341 PHẠM THỊ HỌA 14/03/2001 Nữ 2NT 23.32 Ngôn ngữ Nhật đại học
390 17009971 ĐẶNG THỊ HUY 14/01/2001 Nữ 2 20.98 Ngôn ngữ Nhật đại học
391 17003565 TRỊNH ĐỨC HUY 28/04/2001 Nam 1 19.50 Ngôn ngữ Nhật đại học
392 21003628 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/09/2001 Nữ 2NT 26.79 Ngôn ngữ Nhật đại học
393 17011107 VŨ THỊ THANH HUYỀN 18/05/2000 Nữ 2 20.80 Ngôn ngữ Nhật đại học
394 21003643 LÊ THU HƯƠNG 26/06/2001 Nữ 2NT 24.79 Ngôn ngữ Nhật đại học
395 17013282 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 27/10/2001 Nữ 2 27.33 Ngôn ngữ Nhật đại học
396 17012291 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 23/01/2001 Nữ 1 22.45 Ngôn ngữ Nhật đại học
397 17012311 PHAN THỊ HOÀNG LÂM 11/06/2001 Nữ 1 19.42 Ngôn ngữ Nhật đại học
398 26007538 ĐẶNG THỊ LINH 10/11/2001 Nữ 2NT 20.37 Ngôn ngữ Nhật đại học
399 17008919 VŨ THÙY LINH 08/04/2001 Nữ 2 25.51 Ngôn ngữ Nhật đại học
400 17008927 LÊ THỊ LƯƠNG 17/09/2001 Nữ 2 20.88 Ngôn ngữ Nhật đại học
401 21003740 NGUYỄN THỊ LY 08/04/2001 Nữ 2NT 21.92 Ngôn ngữ Nhật đại học
402 17006569 PHẠM NGỌC MINH 17/03/2001 Nữ 2 29.98 Ngôn ngữ Nhật đại học
403 17005815 NGUYỄN MINH NGA 01/08/2001 Nữ 2 20.48 Ngôn ngữ Nhật đại học
404 17010101 NGÔ THỊ NGỌC 06/07/2001 Nữ 2 23.08 Ngôn ngữ Nhật đại học
405 17002723 HÀ THỊ NGUYỆT 12/10/2001 Nữ 1 26.62 Ngôn ngữ Nhật đại học
406 17010118 NGUYỄN THỊ NHUNG 05/09/2001 Nữ 2 23.05 Ngôn ngữ Nhật đại học
407 22005509 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHUNG 06/04/2001 Nữ 2NT 19.24 Ngôn ngữ Nhật đại học
408 17007548 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 14/04/2001 Nữ 2 21.73 Ngôn ngữ Nhật đại học
409 17009110 NGUYỄN CÔNG TUYẾN 25/11/2001 Nam 2 19.96 Ngôn ngữ Nhật đại học
410 17007213 TRƯƠNG THỊ THU THANH 05/12/2001 Nữ 2 33.13 Ngôn ngữ Nhật đại học
411 29015913 HOÀNG THỊ THẢO 08/04/2001 Nữ 1 23.15 Ngôn ngữ Nhật đại học
412 17008622 HOÀNG THỊ THẢO 16/06/2001 Nữ 1 27.65 Ngôn ngữ Nhật đại học
413 17008164 VŨ VĂN THẮNG 07/09/2001 Nam 2 20.53 Ngôn ngữ Nhật đại học
414 18016966 VŨ THỊ THU 21/12/2001 Nữ 1 22.40 Ngôn ngữ Nhật đại học
415 21012158 NGUYỄN THỊ THÙY 27/01/2001 Nữ 1 21.45 Ngôn ngữ Nhật đại học
416 26007804 TRẦN THỊ HUYỀN THƯƠNG 09/08/2001 Nữ 2NT 19.17 Ngôn ngữ Nhật đại học
417 17012484 BÙI HÀ TRANG 12/08/2001 Nữ 1 21.70 Ngôn ngữ Nhật đại học
418 26007819 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 16/11/2001 Nữ 2NT 19.52 Ngôn ngữ Nhật đại học
419 17011679 NGUYỄN THU TRANG 12/11/2001 Nữ 1 20.10 Ngôn ngữ Nhật đại học
420 26002834 PHẠM THỊ TRANG 02/11/2001 Nữ 2NT 24.67 Ngôn ngữ Nhật đại học
421 17009119 TRẦN ĐỨC VĂN 11/01/2001 Nam 2 20.73 Ngôn ngữ Nhật đại học
422 18000543 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 01/07/2001 Nữ 1 20.20 Ngôn ngữ Nhật đại học
423 17012132 PHẠM HẢI YẾN 19/05/2001 Nữ 1 20.90 Ngôn ngữ Nhật đại học
424 26006619 ĐINH THỊ THU AN 09/06/2001 Nữ 2NT 15.30 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
425 17009781 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 29/10/2001 Nữ 2 22.60 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
426 17010891 TRƯƠNG THỊ HOÀNG ANH 30/07/2001 Nữ 2 16.30 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
427 17004157 NGÔ THU HÀ 31/12/2001 Nữ 2 19.30 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
428 21017484 LÊ THỊ HIỀN 27/01/2001 Nữ 2NT 18.05 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
429 28027095 NGUYỄN THỊ HUỆ 09/04/2000 Nữ 2NT 21.10 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
430 17008877 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 29/07/2001 Nữ 2 21.40 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
431 17008468 NGUYỄN MAI HƯƠNG 08/04/2001 Nữ 1 18.60 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
432 21017634 TRỊNH THỊ LINH 19/11/2001 Nữ 2NT 17.55 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
433 17003590 PHẠM THỊ TỐ LOAN 06/03/2001 Nữ 1 20.55 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
434 17012339 NGUYỄN HOÀI LƯƠNG 05/07/2001 Nữ 1 21.38 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
435 17007520 NGUYỄN QUANG MINH 31/05/2001 Nam 2 17.00 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
436 17008627 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12/03/2001 Nữ 1 19.85 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
437 17003373 TRỊNH THU THẢO 28/06/2001 Nữ 2NT 15.03 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
438 17012467 ĐỖ THANH THỦY 07/08/2001 Nữ 1 16.95 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
439 17003922 NGUYỄN THANH THƯƠNG 06/04/2001 Nữ 2 17.80 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
440 26015511 NGÔ THỊ THÙY TRANG 03/11/2001 Nữ 2NT 18.80 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
441 17009101 NGUYỄN TIẾN TRUNG 30/03/2001 Nam 2 18.75 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
442 30008049 TRẦN ĐÌNH VIỆT 08/02/2001 Nam 2NT 18.50 Ngôn ngữ Hàn Quốc đại học
443 17007667 BÙI PHƯƠNG ANH 14/04/2001 Nữ 2 20.00 Quản lý văn hóa đại học
444 17007297 ĐÀO HUYỀN ANH 24/03/2001 Nữ 2 15.00 Quản lý văn hóa đại học
445 17010657 HOÀNG THỊ VÂN ANH 28/03/2001 Nữ 1 16.50 Quản lý văn hóa đại học
446 21017291 LÊ THỊ TUYẾT ANH 04/11/2001 Nữ 2NT 17.75 Quản lý văn hóa đại học
447 17004698 NGUYỄN DIỆU ANH 29/12/2001 Nữ 2 15.25 Quản lý văn hóa đại học
448 17005376 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/02/2001 Nữ 2 15.50 Quản lý văn hóa đại học
449 17007311 NGUYỄN THẢO ANH 03/10/2001 Nữ 2 17.00 Quản lý văn hóa đại học
450 17007695 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 08/02/2001 Nữ 2 19.75 Quản lý văn hóa đại học
451 17001083 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/10/2001 Nữ 2NT 15.75 Quản lý văn hóa đại học
452 17010907 TẠ THỊ BÍCH 19/01/2001 Nữ 2 18.50 Quản lý văn hóa đại học
453 26010539 MAI XUÂN CƯỜNG 05/08/2001 Nam 2NT 15.25 Quản lý văn hóa đại học
454 17007346 TRẦN NGỌC CƯỜNG 29/07/2001 Nam 2 16.75 Quản lý văn hóa đại học
455 17010372 BÙI KIM CHI 13/12/2001 Nữ 2NT 15.80 Quản lý văn hóa đại học
456 17010373 ĐỖ NGUYỄN LINH CHI 12/01/2001 Nữ 2NT 17.25 Quản lý văn hóa đại học
457 17007350 TRƯƠNG HOA DIỆP 04/02/2001 Nữ 2 18.25 Quản lý văn hóa đại học
458 17007369 BÙI MỸ DUYÊN 18/06/2001 Nữ 2 15.00 Quản lý văn hóa đại học
459 17003075 MỘC THỊ DUYÊN 20/07/2001 Nữ 1 16.25 Quản lý văn hóa đại học
460 17005464 NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG 01/07/2001 Nữ 2 15.00 Quản lý văn hóa đại học
461 17002430 PHẠM TÙNG DƯƠNG 25/03/2001 Nam 2NT 15.50 Quản lý văn hóa đại học
462 17005485 VŨ TIẾN ĐẠT 08/09/2001 Nam 2 18.00 Quản lý văn hóa đại học
463 17006296 BÙI THỊ GIANG 09/07/2001 Nữ 2 23.50 Quản lý văn hóa đại học
464 17012666 NGUYỄN THỊ THU GIANG 21/12/2000 Nữ 1 15.25 Quản lý văn hóa đại học
465 17011003 TRẦN THỊ THANH GIANG 30/10/2001 Nữ 2 19.75 Quản lý văn hóa đại học
466 17002630 NÌNH NHẬT HẠ 03/09/2001 Nữ 1 18.50 Quản lý văn hóa đại học
467 17008822 LÊ THỊ HẰNG 17/01/2001 Nữ 2 17.25 Quản lý văn hóa đại học
468 17003138 ĐỖ THU HIỀN 28/02/2001 Nữ 2NT 17.75 Quản lý văn hóa đại học
469 17003149 TẠ THỊ HOA 28/10/2001 Nữ 2NT 18.25 Quản lý văn hóa đại học
470 17012258 NGUYỄN THU HOÀI 25/09/2001 Nữ 1 17.25 Quản lý văn hóa đại học
471 17011062 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 15/10/2001 Nam 2 16.75 Quản lý văn hóa đại học
472 17005605 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 21/10/2001 Nam 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
473 17002651 SẺN THỊ HỒNG 14/07/2001 Nữ 1 17.25 Quản lý văn hóa đại học
474 17007455 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11/09/2001 Nam 2 17.50 Quản lý văn hóa đại học
475 26009527 TRỊNH ĐỨC HUY 29/03/2001 Nam 2NT 17.50 Quản lý văn hóa đại học
476 17007919 PHẠM THU HUYỀN 29/05/2001 Nữ 2 15.75 Quản lý văn hóa đại học
477 17002462 HOÀNG QUỲNH HƯƠNG 12/03/2001 Nữ 2NT 19.25 Quản lý văn hóa đại học
478 17013835 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 17/09/2001 Nữ 1 15.50 Quản lý văn hóa đại học
479 17007480 ĐÀO ĐỨC KHẢI 28/06/2001 Nam 2 15.75 Quản lý văn hóa đại học
480 17006488 NGUYỄN TÙNG LÂM 03/08/2000 Nam 2 15.50 Quản lý văn hóa đại học
481 17013864 BẾ THỊ HOÀI LINH 27/07/2001 Nữ 1 17.25 Quản lý văn hóa đại học
482 17010039 ĐỖ THỊ THÙY LINH 02/08/2001 Nữ 2 15.25 Quản lý văn hóa đại học
483 17002111 LA VĨNH ĐẠT LINH 13/08/1999 Nam 1 15.75 Quản lý văn hóa đại học
484 17007956 LÊ THỊ MAI LINH 04/10/2001 Nữ 2 20.50 Quản lý văn hóa đại học
485 17012322 PHẠM KHÁNH LINH 26/12/2001 Nữ 1 15.50 Quản lý văn hóa đại học
486 17003812 PHẠM THÙY LINH 22/07/2001 Nữ 2 16.25 Quản lý văn hóa đại học
487 17011174 BÙI HOÀNG LONG 21/08/2000 Nam 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
488 17012332 ĐÀO VĂN LONG 17/04/2001 Nam 1 17.50 Quản lý văn hóa đại học
489 26000359 NGUYỄN THỊ MỸ LỘC 24/02/2001 Nữ 2 17.25 Quản lý văn hóa đại học
490 17005757 LƯU THỊ CẨM LY 04/11/2001 Nữ 2 19.75 Quản lý văn hóa đại học
491 26016700 NGUYỄN THỊ DIỆU LY 25/10/2001 Nữ 2NT 17.75 Quản lý văn hóa đại học
492 17004361 PHẠM KHÁNH LY 11/08/2001 Nữ 2 20.50 Quản lý văn hóa đại học
493 17012353 NGUYỄN VĂN MẠNH 11/03/2001 Nam 1 23.25 Quản lý văn hóa đại học
494 17013357 LÊ PHƯƠNG NGA 26/01/2001 Nữ 2 18.25 Quản lý văn hóa đại học
495 26001937 TRẦN KIM NGÂN 24/10/2001 Nữ 2 17.95 Quản lý văn hóa đại học
496 17008963 BÙI HOÀI NGỌC 25/09/2001 Nữ 2 18.25 Quản lý văn hóa đại học
497 17001850 GIẢN THỊ HOÀNG NHI 05/11/2001 Nữ 2NT 16.98 Quản lý văn hóa đại học
498 17008070 HOÀNG HẢI NHI 17/10/2001 Nữ 2 18.50 Quản lý văn hóa đại học
499 17007164 ĐẶNG VĂN PHONG 10/06/2001 Nam 1 19.50 Quản lý văn hóa đại học
500 17000887 NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG 03/01/2001 Nữ 2 15.50 Quản lý văn hóa đại học
501 17007568 LÊ DIỄM QUỲNH 11/04/2001 Nữ 2 15.25 Quản lý văn hóa đại học
502 17005109 NGUYỄN NGỌC TUÂN 28/04/2001 Nam 2 18.25 Quản lý văn hóa đại học
503 17009717 NGUYỄN THANH TÙNG 21/09/2001 Nam 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
504 17005027 TRẦN VĂN THÀNH 03/12/2001 Nam 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
505 17010581 ĐẶNG THU THẢO 22/11/2001 Nữ 2NT 18.78 Quản lý văn hóa đại học
506 17012029 ĐINH THỊ THANH THẢO 17/02/2001 Nữ 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
507 17002782 SÁI THỊ THU THẢO 02/09/2001 Nữ 1 19.75 Quản lý văn hóa đại học
508 17002783 TRẦN THỊ THẢO 14/12/2001 Nữ 1 17.75 Quản lý văn hóa đại học
509 21012775 TRẦN HIẾU THẮNG 14/01/2001 Nam 1 16.75 Quản lý văn hóa đại học
510 17005059 NGUYỄN THỊ THÙY 12/12/2001 Nữ 2 15.85 Quản lý văn hóa đại học
511 17007604 PHẠM THU THÙY 14/03/2001 Nữ 2 19.25 Quản lý văn hóa đại học
512 17009667 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/09/2001 Nữ 2 15.50 Quản lý văn hóa đại học
513 17009670 NGUYỄN THỊ THU TRANG 20/04/2001 Nữ 2 16.00 Quản lý văn hóa đại học
514 17000458 PHẠM BÍCH TRÂM 19/01/2001 Nữ 1 20.00 Quản lý văn hóa đại học
515 17002833 MẠ THỊ VÂN 07/01/2001 Nữ 1 18.75 Quản lý văn hóa đại học
516 05002554 VƯƠNG THÚY VÂN 02/03/2001 Nữ 1 17.25 Quản lý văn hóa đại học
517 17011481 BÙI HOÀNG VIỆT 21/08/2000 Nam 2 15.25 Quản lý văn hóa đại học
518 17007655 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 19/05/2001 Nữ 2 16.50 Quản lý văn hóa đại học
519 26010465 PHẠM THỊ YẾN 10/08/2001 Nữ 2NT 17.75 Quản lý văn hóa đại học
520 21016760 LÊ THỊ LAN ANH 21/01/2001 Nữ 2NT 16.75 Khoa học máy tính đại học
521 17004026 PHẠM THẾ ANH 22/08/2001 Nam 2 17.80 Khoa học máy tính đại học
522 17012576 TỰ ĐỨC ANH 08/12/2001 Nam 1 19.70 Khoa học máy tính đại học
523 17000024 HOÀNG BÁ BÌNH 09/11/2001 Nam 2 15.10 Khoa học máy tính đại học
524 17004063 LIÊU QUANG CHIẾN 18/10/2001 Nam 2 15.85 Khoa học máy tính đại học
525 17005424 NGUYỄN QUANG CHÍNH 04/06/2001 Nam 2 14.30 Khoa học máy tính đại học
526 17010933 HOÀNG VĂN DŨNG 20/11/2001 Nam 2 16.55 Khoa học máy tính đại học
527 17009211 NGUYỄN HUY DŨNG 30/11/2001 Nam 2 15.50 Khoa học máy tính đại học
528 36002899 A VIỆT DƯƠNG 20/01/2001 Nam 1 19.55 Khoa học máy tính đại học
529 17002278 LÝ VĂN HẠNH 01/01/2001 Nam 1 15.05 Khoa học máy tính đại học
530 17003141 BÙI MINH HIẾU 16/07/2001 Nam 2NT 15.70 Khoa học máy tính đại học
531 17013223 LÊ MINH HIẾU 07/10/2001 Nam 2 14.30 Khoa học máy tính đại học
532 17007036 NGUYỄN TRUNG HIẾU 09/09/2001 Nam 1 14.90 Khoa học máy tính đại học
533 17006381 NGUYỄN TRUNG HIẾU 19/09/2001 Nam 2 15.60 Khoa học máy tính đại học
534 17012251 TRẦN TRUNG HIẾU 07/10/2001 Nam 1 14.65 Khoa học máy tính đại học
535 17012706 VŨ NGỌC HIẾU 15/10/2001 Nam 1 17.00 Khoa học máy tính đại học
536 17007880 VƯƠNG THỊ THU HOÀI 13/09/2001 Nữ 2 17.80 Khoa học máy tính đại học
537 17009957 CAO THỦY HOÀNG 10/11/2001 Nam 2 14.05 Khoa học máy tính đại học
538 17007884 HOÀNG HUY HOÀNG 22/09/2001 Nam 2 15.75 Khoa học máy tính đại học
539 17006408 NGUYỄN LÊ HUY HOÀNG 06/03/2001 Nam 2 16.30 Khoa học máy tính đại học
540 17006416 PHẠM DUY HỒNG 04/06/2001 Nam 2 14.00 Khoa học máy tính đại học
541 17006417 PHẠM NGUYÊN HỒNG 18/08/2001 Nam 2 15.10 Khoa học máy tính đại học
542 17003782 LỤC TUẤN HUY 19/03/2001 Nam 2 16.35 Khoa học máy tính đại học
543 17006431 PHẠM QUANG HUY 29/01/2001 Nam 2 16.30 Khoa học máy tính đại học
544 17007087 VŨ XUÂN KIÊN 14/03/2001 Nam 2 22.10 Khoa học máy tính đại học
545 17011891 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 21/07/2001 Nữ 1 14.50 Khoa học máy tính đại học
546 17012780 NGÔ TÙNG LÂM 25/12/2001 Nam 1 14.80 Khoa học máy tính đại học
547 17003239 BÙI THÀNH LONG 29/09/2001 Nam 2NT 15.70 Khoa học máy tính đại học
548 17011178 LÊ VĂN LONG 23/08/2001 Nam 2 14.35 Khoa học máy tính đại học
549 17009431 NGUYỄN PHI LONG 22/07/2001 Nam 2 16.20 Khoa học máy tính đại học
550 17011184 NGUYỄN THÀNH LONG 14/02/2001 Nam 2 25.25 Khoa học máy tính đại học
551 17007510 PHẠM MINH LONG 03/01/2001 Nam 2 14.15 Khoa học máy tính đại học
552 17011193 NGUYỄN THÀNH LỢI 22/06/2001 Nam 2 15.75 Khoa học máy tính đại học
553 17002478 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 12/08/2001 Nam 1 14.35 Khoa học máy tính đại học
554 17006565 LÊ CÔNG TUẤN MINH 29/08/2001 Nam 2 15.25 Khoa học máy tính đại học
555 17008938 NGUYỄN ĐỨC MINH 20/04/2001 Nam 2 16.75 Khoa học máy tính đại học
556 03003008 TRẦN QUANG MINH 21/05/2001 Nam 1 16.35 Khoa học máy tính đại học
557 17002713 CHU HOÀI NAM 15/11/2001 Nam 1 15.25 Khoa học máy tính đại học
558 17005862 PHẠM VŨ HẢI NINH 13/07/2001 Nam 2 14.20 Khoa học máy tính đại học
559 26013502 ĐẶNG HỒNG NGỌC 01/01/2000 Nam 2 18.20 Khoa học máy tính đại học
560 17005864 NGUYỄN THỊ KIM OANH 05/01/2001 Nữ 2 14.75 Khoa học máy tính đại học
561 17012882 BÙI THANH PHƯƠNG 25/05/2001 Nam 1 16.05 Khoa học máy tính đại học
562 17010147 NGUYỄN VĂN QUANG 20/11/2001 Nam 2 16.20 Khoa học máy tính đại học
563 17012897 TRẦN VINH QUANG 26/02/2001 Nam 1 17.90 Khoa học máy tính đại học
564 17011301 ĐỖ VĂN QUÂN 24/04/2001 Nam 2 16.10 Khoa học máy tính đại học
565 17002508 PHÙNG QUỐC QUÂN 21/06/2001 Nam 2NT 16.40 Khoa học máy tính đại học
566 17005913 NGUYỄN TRUNG SÁNG 03/08/2001 Nam 2 14.60 Khoa học máy tính đại học
567 17012482 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 28/11/2001 Nam 1 14.25 Khoa học máy tính đại học
568 26006558 VŨ XUÂN TOÀN 16/10/2001 Nam 2NT 14.20 Khoa học máy tính đại học
569 17007267 NGUYỄN QUỐC TUẤN 25/09/2001 Nam 2 15.20 Khoa học máy tính đại học
570 26006146 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/08/2001 Nam 2NT 23.95 Khoa học máy tính đại học
571 17011466 PHẠM ĐĂNG TUYỀN 19/03/2001 Nam 2 14.60 Khoa học máy tính đại học
572 17013046 PHẠM ĐÌNH TUYỂN 20/09/2001 Nam 1 16.80 Khoa học máy tính đại học
573 17008634 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 19/01/2001 Nam 1 19.65 Khoa học máy tính đại học
574 17003909 TRẦN QUYẾT THẮNG 08/01/2001 Nam 2 15.70 Khoa học máy tính đại học
575 17011385 PHẠM TRỌNG THỦY 21/03/2001 Nam 2 16.75 Khoa học máy tính đại học
576 24003530 ĐẶNG HUYỀN TRANG 08/05/2001 Nữ 2NT 18.35 Khoa học máy tính đại học
577 24003531 ĐẶNG THU TRANG 08/05/2001 Nữ 2NT 19.30 Khoa học máy tính đại học
578 17010291 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 02/12/2001 Nam 2 18.35 Khoa học máy tính đại học
579 17007629 TRẦN MẠNH TRƯỜNG 27/07/2001 Nam 2 18.35 Khoa học máy tính đại học
580 17002835 NỊNH VĂN VIÊN 21/06/2001 Nam 1 15.30 Khoa học máy tính đại học
581 28021001 LÊ ĐÌNH VIỆT 29/11/2001 Nam 2NT 14.10 Khoa học máy tính đại học
582 17006097 VŨ HẢI YẾN 06/12/2001 Nữ 2 14.90 Khoa học máy tính đại học
583 17013096 NGUYỄN XUÂN BÁCH 13/10/2001 Nam 2 19.75 Nuôi trồng thủy sản đại học
584 17001666 NGÔ VĂN CHIẾN 12/01/2001 Nam 2NT 17.70 Nuôi trồng thủy sản đại học
585 17012238 NGUYỄN THÚY HẰNG 17/12/2001 Nữ 1 15.25 Nuôi trồng thủy sản đại học
586 29002209 PHẠM VĂN TUẤN 20/05/2001 Nam 2NT 19.80 Nuôi trồng thủy sản đại học
587 17010303 PHẠM THANH TÙNG 14/02/2001 Nam 2 15.40 Nuôi trồng thủy sản đại học
588 17009135 NGUYỄN LONG AN 05/12/2001 Nam 2 17.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
589 17007663 PHẠM THÀNH AN 31/10/2001 Nam 2 20.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
590 17000528 BÙI PHI ANH 09/02/2001 Nam 2 17.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
591 17003681 ĐOÀN TUẤN ANH 10/03/2001 Nam 2 16.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
592 17007676 ĐỖ ĐẶNG HOÀNG ANH 07/02/2001 Nam 2 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
593 17012144 HOÀNG THỊ VÂN ANH 10/07/2001 Nữ 1 19.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
594 17004000 LÊ HOÀNG ANH 24/07/2001 Nam 2 19.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
595 17004005 LÊ THỊ MINH ANH 28/10/2001 Nữ 2 16.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
596 17013617 LÊ THỊ THÙY ANH 12/01/2001 Nữ 1 19.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
597 17006122 LÊ THỊ VÂN ANH 16/10/2001 Nữ 2 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
598 17006916 NGUYỄN HOÀNG ANH 13/10/2001 Nam 2 19.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
599 17007688 NGUYỄN MINH ANH 25/11/2001 Nữ 2 16.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
600 17006920 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 24/06/2001 Nữ 2 18.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
601 17005378 NGUYỄN TIẾN ANH 15/08/2001 Nam 2 20.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
602 03013429 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 10/12/2001 Nữ 1 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
603 17006921 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 29/10/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
604 17005385 THẾ VŨ NGỌC ANH 15/08/2001 Nữ 2 17.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
605 21017321 TRẦN THỊ LAN ANH 24/05/2001 Nữ 2NT 16.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
606 17007717 VŨ DUY ANH 05/02/2001 Nam 2 17.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
607 17004034 VŨ NGỌC ANH 29/06/2001 Nam 2 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
608 17005391 VŨ NGỌC ANH 17/03/2001 Nữ 2 20.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
609 17005397 NGUYỄN NGỌC ÁNH 21/06/2001 Nữ 2 18.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
610 11000499 PHẠM THỊ ÁNH 08/02/2001 Nữ 1 17.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
611 17005156 HÀ TRỌNG BÁCH 28/07/2001 Nam 1 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
612 17010368 TRẦN VIỆT BÁCH 24/08/2001 Nam 2NT 19.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
613 26001545 BÙI THỊ THANH BÌNH 31/03/2001 Nữ 2 19.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
614 17005408 PHẠM NGỌC CẢNH 14/04/2001 Nam 2 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
615 17003057 TỪ MINH CÔNG 29/03/2001 Nam 2NT 16.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
616 17003713 BÙI THỊ KIM CÚC 03/03/2001 Nữ 2 17.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
617 17012162 TRỊNH NGỌC CHÂM 15/12/2001 Nữ 1 18.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
618 21011217 TRẦN MINH CHÂU 09/07/2001 Nữ 1 18.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
619 17005410 VŨ THỊ MINH CHÂU 09/12/2001 Nữ 2 21.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
620 30001156 ĐÀO THỊ KIM CHI 22/01/1998 Nữ 1 17.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
621 17007734 LÊ THỊ CẨM CHI 22/11/2001 Nữ 2 18.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
622 03001558 PHẠM NGỌC CHI 08/09/2001 Nữ 2 19.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
623 17007337 TRẦN KHÁNH CHI 28/02/2001 Nữ 2 16.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
624 17008755 TRẦN THỊ CHI 08/04/2001 Nữ 2 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
625 17012603 CHU THỊ MAI CHINH 03/02/2001 Nữ 1 20.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
626 17002411 HOÀNG THỊ CHÚC 26/11/2001 Nữ 1 18.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
627 17010922 LẠI THÀNH CHUNG 08/03/2001 Nam 2 19.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
628 17005426 NGUYỄN TIẾN CHUNG 11/02/2001 Nam 2 20.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
629 17005435 TRẦN NGỌC DIỆP 22/10/2001 Nữ 2 18.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
630 17000592 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 19/08/2001 Nữ 2 19.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
631 25014150 TRẦN THỊ DIỆU 07/01/2001 Nữ 2NT 18.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
632 17007756 NGUYỄN ĐỨC DU 28/06/2001 Nam 2 16.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
633 17005438 BÙI THỊ DUNG 02/09/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
634 17006958 CHU THỊ THANH DUNG 03/09/2001 Nữ 2 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
635 17008339 HOÀNG THỊ DUNG 07/12/2001 Nữ 1 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
636 17013667 PHAN THÙY DUNG 12/07/2001 Nữ 1 20.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
637 17013669 TRẦN THÙY DUNG 07/01/2001 Nữ 1 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
638 17007762 NGUYỄN ANH DŨNG 12/01/2001 Nam 2 16.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
639 17007365 MẠC ĐỨC DUY 04/08/2001 Nam 2 19.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
640 17010944 NGUYỄN VĂN DUY 21/10/2001 Nam 2 22.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
641 17010949 NGUYỄN THỊ DUYÊN 01/08/2001 Nữ 2 19.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
642 17008767 VŨ THỊ DUYÊN 02/09/2001 Nữ 2 19.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
643 17008348 BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 20/09/2001 Nữ 1 19.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
644 17010954 ĐINH NGỌC DƯƠNG 01/11/2001 Nam 2 17.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
645 17003525 LÃ THỊ THÙY DƯƠNG 18/09/2001 Nữ 1 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
646 17002429 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 24/12/2001 Nam 1 17.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
647 17005172 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 20/10/2001 Nữ 1 19.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
648 17006264 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 08/12/2001 Nữ 2 19.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
649 22010469 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 25/01/2001 Nữ 2NT 18.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
650 17013688 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 05/03/2001 Nữ 1 18.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
651 17010961 PHẠM BẠCH DƯƠNG 15/09/2001 Nữ 2 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
652 17005470 PHẠM TÙNG DƯƠNG 16/12/2001 Nam 2 17.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
653 17003084 TRẦN THÙY DƯƠNG 04/09/2001 Nữ 2NT 16.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
654 17008774 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 24/11/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
655 17009854 ĐẶNG PHÚ ĐẠT 12/05/2001 Nam 2 20.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
656 17010679 HOÀNG VĂN ĐẠT 13/03/2001 Nam 1 21.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
657 17006281 PHẠM THÀNH ĐÔNG 22/04/2001 Nam 2 21.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
658 17000631 HOÀNG MINH ĐỨC 21/10/2001 Nam 2 18.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
659 17007386 LÊ MẠNH ĐỨC 12/07/2001 Nam 2 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
660 17007388 NGUYỄN ANH ĐỨC 24/11/2001 Nam 2 18.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
661 17005497 NGUYỄN ANH ĐỨC 17/04/2001 Nam 2 16.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
662 17007809 NGUYỄN VĂN ĐỨC 08/05/2001 Nam 2 16.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
663 17012658 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 19/03/2001 Nam 1 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
664 17010987 PHẠM MINH ĐỨC 03/02/2001 Nam 2 18.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
665 17012218 PHẠM MINH ĐỨC 25/03/2000 Nam 1 20.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
666 17007810 PHẠM VŨ MINH ĐỨC 28/06/2001 Nam 2 16.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
667 17009256 TRẦN MINH ĐỨC 26/09/2001 Nam 2 17.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
668 17009872 BÙI HƯƠNG GIANG 12/01/2001 Nữ 2 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
669 17007394 NGUYỄN ĐỨC GIANG 01/09/2001 Nam 2 17.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
670 17005514 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 19/10/2001 Nữ 2 17.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
671 17013167 NGUYỄN THỊ THU GIANG 24/03/2001 Nữ 2 21.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
672 17007818 TRẦN THỊ TRÀ GIANG 13/09/2001 Nữ 2 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
673 17003114 LÊ THANH HÀ 08/07/2001 Nam 2NT 18.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
674 26006735 LƯU THU HÀ 15/02/2001 Nữ 2NT 16.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
675 17010413 NGUYỄN THỊ HÀ 21/03/2001 Nữ 2NT 18.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
676 26005576 NGUYỄN THU HÀ 24/05/2001 Nữ 2NT 19.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
677 26005580 TẠ PHƯƠNG HÀ 25/03/2001 Nữ 2NT 20.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
678 17002862 VŨ THỊ NGÂN HÀ 07/08/2001 Nữ 1 18.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
679 17013722 NGUYỄN MINH HẢI 19/11/2001 Nam 1 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
680 17008394 NGUYỄN THỊ HẢI 28/06/2001 Nữ 1 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
681 17012231 NGUYỄN VƯƠNG HẢI 29/08/2001 Nam 1 19.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
682 17012234 NGUYỄN ĐÌNH HÀM 12/02/1998 Nam 2 20.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
683 17008396 ĐINH THỊ MỸ HẠNH 25/08/2001 Nữ 1 22.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
684 24005751 NGUYỄN THỊ HẠNH 22/08/2001 Nữ 2NT 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
685 17009897 LÊ THỊ HẢO 30/10/2001 Nữ 2 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
686 17007020 NGUYỄN THANH HẰNG 10/08/2001 Nữ 2 16.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
687 17010707 TỪ THU HẰNG 22/10/2001 Nữ 1 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
688 17007415 LƯƠNG HỒNG HẬU 07/12/2001 Nam 2 17.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
689 17010708 CHU THỊ HIỀN 06/09/2001 Nữ 1 17.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
690 17008420 VŨ THỊ HIỀN 26/10/2001 Nữ 1 19.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
691 17009929 CAO MINH HIẾU 11/01/2001 Nam 2 17.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
692 17013224 LÊ QUANG HIẾU 30/06/2001 Nam 2 17.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
693 17008841 TRẦN MINH HIẾU 04/11/2001 Nam 2 19.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
694 17007867 TRẦN QUANG HIẾU 29/08/2001 Nam 2 17.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
695 03001664 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 24/08/2001 Nữ 2 16.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
696 17008850 VŨ THỊ THANH HOA 02/02/2001 Nữ 2 18.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
697 17003152 HÀ THỊ AN HÒA 12/11/2001 Nữ 2NT 16.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
698 06000745 HOÀNG THU HOÀI 04/06/2001 Nữ 1 21.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
699 17009953 LÊ VĂN HOAN 15/10/2001 Nam 2 18.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
700 24005111 NGUYỄN HUY HOÀNG 30/07/2001 Nam 2NT 17.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
701 17007888 NGUYỄN HUY HOÀNG 24/04/2001 Nam 2 17.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
702 17011071 MAI KIM HỒNG 03/10/2001 Nữ 2 21.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
703 17012722 VŨ THỊ HỒNG 26/01/2001 Nữ 1 22.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
704 25003937 LÊ THỊ HUỆ 12/03/2001 Nữ 2NT 18.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
705 17007054 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 04/05/2001 Nữ 2 16.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
706 17011076 NGUYỄN THU HUỆ 11/10/2001 Nữ 2 20.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
707 17007900 LÊ VĂN HÙNG 12/03/2001 Nam 2 18.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
708 17012731 NGUYỄN HUY HÙNG 20/09/2001 Nam 1 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
709 17007903 PHẠM MẠNH HÙNG 05/07/2001 Nam 2 20.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
710 17000710 VŨ PHI HÙNG 27/12/2001 Nam 2 19.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
711 17011849 HÀ MINH HUY 14/04/2001 Nam 1 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
712 17007065 TRƯƠNG ĐỨC HUY 18/08/2001 Nam 2 17.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
713 17005647 ĐẶNG KHÁNH HUYỀN 10/05/2001 Nữ 2 18.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
714 17007068 ĐẶNG THƯƠNG HUYỀN 26/07/2001 Nữ 1 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
715 17000724 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 09/09/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
716 17007914 LÊ KHÁNH HUYỀN 23/10/2001 Nữ 2 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
717 17010732 LỤC THỊ HUYỀN 18/08/2001 Nữ 1 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
718 17010471 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 07/12/2001 Nữ 2NT 18.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
719 17013271 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 31/03/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
720 17012751 PHẠM THỊ THU HUYỀN 19/01/2001 Nữ 1 18.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
721 17012280 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/09/2001 Nữ 1 16.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
722 17007071 TRỊNH THU HUYỀN 31/08/2001 Nữ 2 21.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
723 17004267 VŨ THU HUYỀN 28/10/2001 Nữ 2 19.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
724 17003195 HOÀNG DƯƠNG VIỆT HƯNG 02/04/2001 Nam 2NT 18.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
725 17010476 NGUYỄN DUY HƯNG 30/09/2001 Nam 2NT 20.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
726 17004275 VƯƠNG QUANG HƯNG 18/02/2001 Nam 2 16.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
727 12004861 BÙI THỊ HƯƠNG 12/01/2001 Nữ 1 21.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
728 17011115 NGUYỄN MAI HƯƠNG 24/04/2001 Nữ 2 21.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
729 17011120 TRẦN QUỲNH HƯƠNG 13/07/2001 Nữ 2 20.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
730 17003207 TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 29/08/2001 Nữ 1 16.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
731 26004962 TRỊNH THỊ HƯỜNG 15/10/2001 Nữ 2NT 19.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
732 17003802 ĐỖ NGÔ TRUNG KIÊN 31/01/2001 Nam 2 17.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
733 17006476 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/08/2001 Nam 2 17.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
734 28027144 VŨ THỊ KHANH 10/10/2001 Nữ 2NT 17.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
735 17010738 HOÀNG QUỐC KHÁNH 13/04/2001 Nam 1 17.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
736 17013842 PHẠM TRUNG KHÁNH 18/06/2001 Nam 1 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
737 13005823 VŨ DUY KHÁNH 31/03/2001 Nam 1 18.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
738 17010739 ĐẶNG THỊ KHUYÊN 07/08/2001 Nữ 1 17.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
739 17010025 BÙI THỊ LAN 08/07/2001 Nữ 2 16.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
740 18008857 TRẦN THỊ NGỌC LAN 28/06/2001 Nữ 1 18.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
741 26012909 TRỊNH THỊ THÚY LÀNH 23/07/2001 Nữ 2NT 16.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
742 17012312 TRẦN THỊ LÊ 02/10/2001 Nữ 1 18.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
743 17002882 LÊ NHẬT LỆ 04/05/2001 Nữ 1 16.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
744 17013307 BÙI THỊ HUYỀN LINH 09/06/2001 Nữ 2 17.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
745 17011147 ĐẶNG THỊ HOÀI LINH 12/09/2001 Nữ 2 19.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
746 17007102 LÊ NGỌC HUYỀN LINH 20/08/2001 Nữ 2 16.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
747 21017619 NGÔ THỊ LINH 30/04/2001 Nữ 2NT 16.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
748 17007502 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 07/12/2001 Nữ 2 17.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
749 17008921 VŨ THỊ ÁNH LOAN 13/09/2001 Nữ 2 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
750 17007980 ĐỐNG HOÀNG LONG 21/07/2001 Nam 2 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
751 17011182 NGUYỄN PHAN THÀNH LONG 19/06/2001 Nam 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
752 25017594 PHẠM THIÊN LONG 21/10/2001 Nam 2NT 18.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
753 17005750 CAO PHÚC LỘC 15/11/2001 Nam 2 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
754 18015270 DƯƠNG ĐÌNH LỘC 02/01/2001 Nam 1 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
755 21014365 NGUYỄN THỊ THẢO LƯƠNG 14/11/2001 Nữ 2 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
756 26012951 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 03/03/2001 Nữ 2NT 18.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
757 17008001 VŨ THỊ LY 22/05/2001 Nữ 2 17.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
758 17008932 PHẠM THỊ MAI 14/09/2001 Nữ 2 16.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
759 17008527 TRẦN THỊ NGỌC MAI 06/12/2001 Nữ 1 16.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
760 17007121 TRỊNH NGỌC MAI 23/05/2001 Nữ 2 21.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
761 17004917 HOÀNG ĐỨC MẠNH 23/03/2001 Nam 2 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
762 26005828 LÊ THỊ MIỀN 01/02/2001 Nữ 2NT 20.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
763 17010529 DƯƠNG TUẤN MINH 10/04/2001 Nam 2NT 21.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
764 17006570 VŨ CÔNG MINH 22/02/2001 Nam 2 18.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
765 26005843 TRẦN THỊ MỪNG 01/02/2001 Nữ 2NT 21.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
766 17010769 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 19/06/2001 Nữ 1 16.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
767 17008024 NGUYỄN THỊ UYỂN MY 14/01/2001 Nữ 2 16.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
768 17008546 PHẠM THỊ TRANG MY 07/09/2001 Nữ 1 17.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
769 17003843 CHU HOÀI NAM 10/08/2001 Nam 2 17.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
770 17007141 ĐỖ THÀNH NAM 07/06/2001 Nam 2 19.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
771 17006584 PHẠM NGUYỄN MINH NAM 06/03/1997 Nam 2 16.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
772 17006586 TÔ HOÀI NAM 26/09/2001 Nam 2 18.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
773 26018511 HÀ THU NGA 11/02/2001 Nữ 2NT 17.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
774 17000841 PHAN THỊ THANH NGÂN 27/08/2001 Nữ 2 19.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
775 17010546 PHẠM HỮU NGHĨA 21/09/2001 Nam 2NT 17.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
776 17010095 CAO VĂN NGỌC 12/04/2001 Nam 2 16.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
777 17003608 NGUYỄN HỒNG NGỌC 14/11/2001 Nữ 1 17.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
778 17012850 NGUYỄN MINH NGỌC 07/10/2001 Nữ 1 18.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
779 17008973 TRẦN THỊ NGỌC 07/10/2001 Nữ 2 19.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
780 17008068 LÊ VĂN NHÂN 16/08/2001 Nam 2 18.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
781 17007543 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20/09/2001 Nữ 2 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
782 17008075 TRẦN THỊ NHUNG 10/01/2001 Nữ 2 24.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
783 17003615 BÙI THỊ KIM OANH 18/01/2001 Nữ 1 18.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
784 17000878 NGUYỄN HOÀNG PHONG 28/06/2001 Nam 2 18.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
785 17007168 TRẦN THỊ PHÚC 10/05/2001 Nữ 1 17.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
786 40001538 PHẠM TRỌNG TẤN PHƯỚC 15/04/2001 Nam 1 21.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
787 17005875 ĐỖ ĐỨC PHƯƠNG 12/02/2001 Nam 2 21.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
788 17003867 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 19/01/2001 Nữ 2 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
789 17007174 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 27/08/2001 Nữ 2 16.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
790 17007558 TRẦN BÍCH PHƯƠNG 19/04/2001 Nữ 2 18.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
791 26004169 VŨ THỊ PHƯƠNG 11/01/2001 Nữ 2NT 21.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
792 17006660 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/01/2001 Nữ 2 19.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
793 15006677 TRẦN BÍCH PHƯỢNG 26/06/2001 Nữ 1 18.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
794 17008112 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 25/08/2001 Nam 2 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
795 17002510 LÊ THỊ QUÝ 24/01/2001 Nữ 2NT 17.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
796 17011308 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 01/09/2001 Nam 2 17.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
797 17010161 NGUYỄN THỊ QUYẾT 28/02/2000 Nữ 2 16.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
798 22005314 ĐỖ NGỌC QUỲNH 17/12/2001 Nữ 2NT 18.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
799 21012728 PHẠM THỊ QUỲNH 18/05/2001 Nữ 1 17.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
800 17000909 VĂN TIẾN QUỲNH 13/07/2001 Nam 2 16.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
801 17012917 VŨ DIỄM QUỲNH 09/07/2001 Nữ 1 18.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
802 09006166 VŨ THỊ DIỄM QUỲNH 03/12/2001 Nữ 1 18.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
803 17008129 NGHIÊM ĐÌNH SƠN 31/07/2001 Nam 2 16.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
804 17001452 TRƯƠNG THỊ BÍCH SỦI 02/02/2001 Nữ 2NT 16.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
805 17005923 VŨ TUẤN TÀI 02/04/2001 Nam 2 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
806 17010179 ĐỖ THỊ TÂM 15/07/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
807 17008608 MAI THỊ ĐAN TÂM 22/08/2001 Nữ 1 17.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
808 26005979 PHẠM BÁ TÂM 29/09/2001 Nam 2NT 19.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
809 17006708 NGUYỄN HỒNG TÂN 25/11/2001 Nam 2 18.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
810 25012906 NGÔ DUY TẤN 12/07/2001 Nam 2NT 20.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
811 24000804 BÙI MẠNH TIẾN 10/05/2001 Nam 2 20.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
812 17014079 TRẦN MINH TIẾN 15/03/2001 Nam 1 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
813 17008189 VŨ XUÂN TÍN 23/10/2001 Nam 2 16.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
814 26012573 TRẦN CHU TOÀN 15/12/2001 Nam 2NT 18.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
815 17001974 LÊ CẨM TÚ 13/06/2001 Nữ 2NT 16.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
816 17003664 TRẦN ANH TUẤN 26/02/2001 Nam 1 17.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
817 17014133 CHU THANH TÙNG 05/07/2001 Nam 1 17.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
818 17007271 ĐINH VĂN TÙNG 22/10/2001 Nam 2 21.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
819 17007275 TRẦN ANH TÙNG 08/06/2001 Nam 2 18.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
820 17006067 TRẦN THANH TÙNG 11/10/2001 Nam 2 21.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
821 17006068 TRỊNH NGUYỄN HOÀNG TÙNG 01/09/2001 Nam 2 17.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
822 17001985 TY THỊ TUYỀN 19/01/2001 Nữ 2NT 17.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
823 17010316 BÙI KIM TUYẾN 20/02/2001 Nam 2 17.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
824 18004574 NGUYỄN THỊ TƯƠI 27/07/2001 Nữ 1 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
825 24003566 PHAN THỊ TƯƠI 26/02/2001 Nữ 2NT 19.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
826 17011343 NGUYỄN THÀNH THÁI 15/10/2001 Nam 2 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
827 21004644 ĐINH THỊ PHƯƠNG THANH 21/05/2001 Nữ 2NT 17.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
828 17009040 ĐỖ ĐỨC THÀNH 10/11/2001 Nam 2 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
829 17007215 LIÊU MINH THÀNH 03/05/2001 Nam 1 17.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
830 21005989 PHẠM CÔNG THÀNH 07/05/2001 Nam 2NT 20.90 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
831 17014025 BÙI THỊ THU THẢO 13/04/2001 Nữ 1 17.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
832 17014026 BÙI THỊ THU THẢO 28/08/2001 Nữ 1 18.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
833 17012946 ĐẶNG QUANG THẢO 04/04/2001 Nam 1 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
834 17000932 ĐẶNG THANH THẢO 26/01/2001 Nữ 2 17.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
835 25017750 HOÀNG THỊ THẢO 24/08/2001 Nữ 2NT 18.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
836 22012322 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 01/09/2001 Nữ 2NT 17.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
837 25017755 PHẠM THỊ MINH THẢO 31/01/2001 Nữ 2NT 19.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
838 17011365 VŨ THỊ THANH THẢO 25/05/2001 Nữ 2 19.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
839 17000405 LÊ ĐÌNH THẮNG 19/10/2001 Nam 1 16.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
840 17009611 NGUYỄN HUY THẮNG 02/10/2001 Nam 2 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
841 17007230 ĐÀM HỮU THỊNH 31/07/2001 Nam 2 17.45 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
842 17006768 NGUYỄN QUỐC THỊNH 10/05/2001 Nam 2 21.30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
843 21005184 NGUYỄN THỊ THƠM 21/07/2001 Nữ 2NT 17.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
844 17003393 HÀ THỊ THU 23/09/2001 Nữ 2NT 17.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
845 18008535 LÊ THỊ THỦY 21/03/2001 Nữ 1 17.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
846 21011674 NGÔ THỊ THỦY 05/05/2001 Nữ 1 18.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
847 17008175 NGUYỄN THỊ THỦY 03/04/2001 Nữ 2 20.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
848 17003403 NGUYỄN THU THỦY 14/09/2000 Nữ 2NT 16.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
849 17009062 TRẦN THỊ THANH THỦY 09/09/2001 Nữ 2 22.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
850 17009066 NGUYỄN THỊ THÚY 05/02/2001 Nữ 2 16.55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
851 17008650 ĐỖ THỊ THƯ 31/10/2001 Nữ 1 22.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
852 17005297 PHÙNG THỊ MINH THƯ 09/01/2001 Nữ 1 20.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
853 17004573 CAO THÙY THƯƠNG 23/07/2001 Nữ 2 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
854 17011395 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 18/08/2001 Nữ 2 19.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
855 17012984 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG 04/12/2001 Nữ 1 16.75 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
856 17003923 PHẠM THỊ HUYỀN THƯƠNG 18/01/2001 Nữ 2 19.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
857 17003413 TÔ THỊ HUYỀN THƯƠNG 20/01/2001 Nữ 2NT 16.15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
858 26008505 TRẦN THỊ THƯƠNG 03/05/2001 Nữ 2NT 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
859 17009072 VŨ THỊ THƯƠNG 27/09/2001 Nữ 2 16.40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
860 17003652 NIỀM THỊ TRANG 21/10/2001 Nữ 1 16.35 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
861 17009092 NGUYỄN THU TRANG 03/09/2001 Nữ 2 16.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
862 26006569 PHẠM HUYỀN TRANG 10/01/2001 Nữ 2NT 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
863 17011428 PHẠM THU TRANG 18/01/2001 Nữ 2 18.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
864 17007259 TRẦN THU TRANG 14/02/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
865 17003949 VÕ THỊ QUỲNH TRANG 18/11/2001 Nữ 2 19.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
866 26017065 TRỊNH THỊ KIỀU TRINH 23/04/2001 Nữ 2NT 18.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
867 17001018 ĐỖ QUANG TRUNG 03/09/2000 Nam 2 18.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
868 17006829 NGÔ THÀNH TRUNG 17/09/2001 Nam 2NT 16.85 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
869 17009687 NGUYỄN BẢO TRUNG 02/02/2001 Nam 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
870 17006831 TRƯƠNG VĂN MINH TRUNG 04/04/2001 Nam 2 16.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
871 17009114 ĐỖ NHẬT UYÊN 25/02/2001 Nữ 2 16.80 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
872 17003668 PHẠM THU UYÊN 06/11/2001 Nữ 1 20.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
873 17008264 VŨ PHƯƠNG UYÊN 14/08/2001 Nữ 2 20.20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
874 29014834 LƯƠNG THỊ VÂN 02/04/2000 Nữ 1 16.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
875 17010852 ĐẶNG ĐỨC VIỆT 18/09/2001 Nam 1 18.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
876 17008272 NGUYỄN QUANG VINH 22/04/2001 Nam 2 17.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
877 17010336 VŨ ĐÌNH VỊNH 18/12/2001 Nam 2 16.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
878 17013057 HOÀNG TRẤN VŨ 15/12/2001 Nam 1 16.60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
879 25017891 CAO THỊ VUI 25/09/2001 Nữ 2NT 20.50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
880 17010857 ĐỖ HỮU VƯỢNG 06/09/2001 Nam 1 17.05 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
881 17006893 TRẦN THẢO VY 29/04/2001 Nữ 2 16.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
882 17012535 NGUYỄN THỊ YÊN 28/07/2001 Nữ 1 16.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
883 17003495 ĐẶNG THỊ YẾN 02/01/2001 Nữ 2NT 19.10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
884 17008720 ĐOÀN NGỌC YẾN 05/05/2001 Nữ 1 18.70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
885 17014170 ĐỖ HỒNG YẾN 28/02/2001 Nữ 1 18.65 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
886 12000870 TRIỆU THỊ YẾN 17/02/2001 Nữ 1 20.25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
887 17005140 VŨ THỊ YẾN 26/08/2001 Nữ 2 17.00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
888 17007660 VŨ THỊ YẾN 14/04/2002 Nữ 2 18.95 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đại học
889 17007295 PHẠM THỊ HOÀI AN 25/12/2001 Nữ 2 16.75 Quản trị khách sạn đại học
890 17009764 DƯƠNG THỊ KIM ANH 19/03/2001 Nữ 2 17.85 Quản trị khách sạn đại học
891 17006114 ĐINH THỊ MINH ANH 21/01/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
892 17006903 ĐOÀN DƯƠNG ANH 20/09/2001 Nam 2 16.40 Quản trị khách sạn đại học
893 17005143 HỒ THỊ KIM ANH 18/02/2001 Nữ 1 17.75 Quản trị khách sạn đại học
894 17007302 LÃ PHƯƠNG ANH 06/08/2001 Nữ 2 19.15 Quản trị khách sạn đại học
895 17008734 LÊ NGUYỆT ANH 13/12/2001 Nữ 2 17.40 Quản trị khách sạn đại học
896 17012553 NGUYỄN KIM ANH 29/07/2001 Nữ 1 18.30 Quản trị khách sạn đại học
897 21014041 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 01/12/2001 Nữ 2 17.70 Quản trị khách sạn đại học
898 21013722 NGUYỄN THỊ ANH 02/07/2001 Nữ 2 21.65 Quản trị khách sạn đại học
899 17008305 PHẠM NGỌC ANH 30/06/2001 Nữ 1 16.60 Quản trị khách sạn đại học
900 17006142 PHẠM THỊ HẢI ANH 30/01/2001 Nữ 2 20.50 Quản trị khách sạn đại học
901 03013449 VŨ LAN ANH 20/04/2001 Nữ 1 19.25 Quản trị khách sạn đại học
902 17009789 VŨ THỊ HỒNG ANH 27/09/2001 Nữ 2 16.35 Quản trị khách sạn đại học
903 17008741 VŨ THỊ LAN ANH 04/04/2001 Nữ 2 19.55 Quản trị khách sạn đại học
904 17012588 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 30/07/2001 Nữ 1 21.55 Quản trị khách sạn đại học
905 17010366 TRẦN THỊ ÁNH 13/11/2001 Nữ 2NT 19.65 Quản trị khách sạn đại học
906 17006161 VI THỊ ÁNH 10/05/2001 Nữ 2 17.15 Quản trị khách sạn đại học
907 17006165 HOÀNG GIA BẢO 25/09/2001 Nam 2 17.00 Quản trị khách sạn đại học
908 17004050 NGUYỄN THANH BÌNH 30/05/1998 Nam 1 18.00 Quản trị khách sạn đại học
909 17006949 BÙI DUY CƯỜNG 15/09/2001 Nam 2 16.80 Quản trị khách sạn đại học
910 17007733 LÊ THẠCH LINH CHI 25/08/2001 Nữ 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
911 17008754 TẠ BÍCH CHI 03/04/2001 Nữ 2 21.15 Quản trị khách sạn đại học
912 17009806 LÊ THỊ CHIỀU 16/01/2001 Nữ 2 16.55 Quản trị khách sạn đại học
913 17004069 NGUYỄN THÀNH CHUNG 28/02/2001 Nam 2 19.75 Quản trị khách sạn đại học
914 26016334 TRẦN THỊ DIỆP 20/06/2001 Nữ 2NT 17.10 Quản trị khách sạn đại học
915 17002417 NGUYỄN THỊ DỊU 26/09/2001 Nữ 1 17.45 Quản trị khách sạn đại học
916 17013129 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 21/11/2001 Nữ 2 16.45 Quản trị khách sạn đại học
917 17007362 ĐÀO KHÁNH DUY 27/04/2001 Nam 2 17.45 Quản trị khách sạn đại học
918 17010385 NGUYỄN VIỆT DUY 25/03/2000 Nam 2NT 21.55 Quản trị khách sạn đại học
919 17009837 VŨ KHƯƠNG DUY 10/04/2001 Nam 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
920 17010950 NGUYỄN THỊ DUYÊN 10/06/2000 Nữ 1 17.80 Quản trị khách sạn đại học
921 17000608 PHẠM MỸ DUYÊN 01/10/2001 Nữ 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
922 17004109 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 21/07/2001 Nữ 2 18.90 Quản trị khách sạn đại học
923 17009846 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 16/01/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị khách sạn đại học
924 17003725 NÔNG THÙY DƯƠNG 26/11/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
925 17004744 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 10/02/2001 Nam 2 17.00 Quản trị khách sạn đại học
926 17013691 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 20/03/2001 Nữ 1 17.70 Quản trị khách sạn đại học
927 17007788 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 30/01/2001 Nữ 2 16.40 Quản trị khách sạn đại học
928 17009862 CAO THỊ LIÊN ĐOÀN 16/07/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị khách sạn đại học
929 17010690 PHAN THỊ GẤM 12/07/2001 Nữ 1 16.20 Quản trị khách sạn đại học
930 17010996 HOÀNG THỊ QUỲNH GIANG 01/02/2001 Nữ 2 19.60 Quản trị khách sạn đại học
931 17009873 LÊ TRÀ GIANG 29/04/2001 Nữ 2 21.00 Quản trị khách sạn đại học
932 17009875 NGUYỄN THỊ GIANG 02/10/2001 Nữ 2 16.85 Quản trị khách sạn đại học
933 17013172 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 26/10/2001 Nữ 2 18.00 Quản trị khách sạn đại học
934 17012223 TRẦN THU GIANG 22/10/2001 Nữ 1 16.85 Quản trị khách sạn đại học
935 17003110 BÙI THU HÀ 09/05/2001 Nữ 2NT 16.30 Quản trị khách sạn đại học
936 17007408 VƯƠNG VÂN HÀ 15/03/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
937 17008392 ĐINH THỊ ÂN HẢI 17/02/2001 Nữ 1 18.25 Quản trị khách sạn đại học
938 17008816 ĐỖ LƯƠNG HẠNH 30/09/2001 Nữ 2 17.55 Quản trị khách sạn đại học
939 17007015 NGUYỄN HỒNG HẠNH 13/01/2001 Nữ 2 16.55 Quản trị khách sạn đại học
940 17004174 NGUYỄN HỒNG HẠNH 05/01/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị khách sạn đại học
941 22002177 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/12/2001 Nữ 2NT 17.10 Quản trị khách sạn đại học
942 17000127 PHẠM THỊ HẠNH 19/10/2001 Nữ 1 17.10 Quản trị khách sạn đại học
943 17004798 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 19/01/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
944 17008399 VŨ HỒNG HẠNH 19/08/2001 Nữ 1 16.55 Quản trị khách sạn đại học
945 17006343 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 02/08/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị khách sạn đại học
946 17008405 PHẠM THỊ HẰNG 25/06/2001 Nữ 1 20.15 Quản trị khách sạn đại học
947 17009911 PHẠM THỊ THU HẰNG 25/02/2001 Nữ 2 19.70 Quản trị khách sạn đại học
948 17002633 TRẦN THỊ HẰNG 01/09/2001 Nữ 1 19.85 Quản trị khách sạn đại học
949 21011319 NGUYỄN CÔNG HẬU 07/02/2001 Nam 1 16.40 Quản trị khách sạn đại học
950 17009915 VŨ THỊ HẬU 28/12/2001 Nữ 2 17.55 Quản trị khách sạn đại học
951 03015818 ĐÀO THANH HIỀN 12/07/2001 Nữ 1 17.40 Quản trị khách sạn đại học
952 17002054 HOÀNG THÚY HIỀN 26/05/2001 Nữ 1 18.55 Quản trị khách sạn đại học
953 17013212 LÊ THỊ HIỀN 11/04/2001 Nữ 2 18.35 Quản trị khách sạn đại học
954 17007420 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/06/2001 Nữ 2 19.85 Quản trị khách sạn đại học
955 17007025 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30/08/2001 Nữ 2 17.45 Quản trị khách sạn đại học
956 17003546 NGUYỄN THU HIỀN 12/05/2001 Nữ 1 16.10 Quản trị khách sạn đại học
957 17007026 NGUYỄN THU HIỀN 12/05/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị khách sạn đại học
958 03012915 TRỊNH PHƯƠNG HIỀN 27/05/2001 Nữ 2 21.00 Quản trị khách sạn đại học
959 17002444 VŨ THỊ THẢO HIỀN 01/09/2001 Nữ 2NT 16.90 Quản trị khách sạn đại học
960 17003769 NGUYỄN MINH HIẾU 09/03/2001 Nam 2 16.80 Quản trị khách sạn đại học
961 17004207 NGUYỄN MINH HIẾU 05/06/2001 Nam 2 17.80 Quản trị khách sạn đại học
962 17007433 NGUYỄN VĂN HIẾU 06/10/2001 Nam 2 21.60 Quản trị khách sạn đại học
963 17006385 TRẦN TRUNG HIẾU 23/01/1999 Nam 2 18.90 Quản trị khách sạn đại học
964 17009939 BÙI THỊ HOA 02/03/2001 Nữ 2 16.50 Quản trị khách sạn đại học
965 21012449 NGUYỄN MAI HOA 07/08/2001 Nữ 1 20.10 Quản trị khách sạn đại học
966 17004219 VŨ THỊ HOA 27/03/2001 Nữ 2 18.60 Quản trị khách sạn đại học
967 17010445 DƯƠNG THỊ HOÀ 29/01/2001 Nữ 2NT 16.20 Quản trị khách sạn đại học
968 17007877 HOÀNG THỊ HOÀI 22/11/2001 Nữ 2 19.85 Quản trị khách sạn đại học
969 17007044 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOÀI 20/07/2001 Nữ 2 17.70 Quản trị khách sạn đại học
970 28022127 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 07/08/2001 Nữ 2NT 18.05 Quản trị khách sạn đại học
971 17004836 BÙI HUY HOÀNG 04/02/2001 Nam 2 16.15 Quản trị khách sạn đại học
972 17007449 PHẠM XUÂN HOÀNG 27/07/2001 Nam 2 20.65 Quản trị khách sạn đại học
973 17005620 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/07/2001 Nữ 2 17.95 Quản trị khách sạn đại học
974 26005674 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ 04/05/2001 Nữ 2NT 16.95 Quản trị khách sạn đại học
975 17007452 PHẠM THỊ HUẾ 07/02/2001 Nữ 2 20.10 Quản trị khách sạn đại học
976 41001201 PHẠM NGỌC HÙNG 27/09/2001 Nam 2 17.30 Quản trị khách sạn đại học
977 17007468 KIỀU DƯƠNG THU HUYỀN 15/09/2001 Nữ 2 17.65 Quản trị khách sạn đại học
978 17008882 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 02/09/2001 Nữ 2 19.05 Quản trị khách sạn đại học
979 17004262 TRẦN KHÁNH HUYỀN 16/10/2001 Nữ 2 21.65 Quản trị khách sạn đại học
980 17009992 VŨ THỊ HUYỀN 16/05/2001 Nữ 2 16.40 Quản trị khách sạn đại học
981 21016980 VŨ THỊ HUYỀN 20/03/2001 Nữ 2NT 17.35 Quản trị khách sạn đại học
982 01066543 ĐỖ THÀNH HƯNG 25/11/2001 Nam 2 16.55 Quản trị khách sạn đại học
983 17005224 TẠ KHẢI HƯNG 28/01/2001 Nam 1 17.80 Quản trị khách sạn đại học
984 21003642 LÊ THỊ HƯƠNG 29/05/2001 Nữ 2NT 16.55 Quản trị khách sạn đại học
985 17010003 NGÔ THANH HƯƠNG 09/03/2001 Nữ 2 17.95 Quản trị khách sạn đại học
986 17008467 NGUYỄN LAN HƯƠNG 17/03/2001 Nữ 1 22.10 Quản trị khách sạn đại học
987 18000204 PHẠM THỊ HƯƠNG 04/10/2001 Nữ 1 16.40 Quản trị khách sạn đại học
988 17012765 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 09/10/2001 Nữ 1 16.55 Quản trị khách sạn đại học
989 17011123 VŨ THU HƯƠNG 22/11/2001 Nữ 2 19.45 Quản trị khách sạn đại học
990 25012120 NGUYỄN THANH HƯỞNG 03/09/2001 Nam 2NT 16.05 Quản trị khách sạn đại học
991 17007086 NÔNG THỊ KIÊN 15/09/2001 Nữ 1 19.50 Quản trị khách sạn đại học
992 17007931 VŨ HỒNG KHẢI 15/06/2001 Nam 2 20.10 Quản trị khách sạn đại học
993 17007084 TRẦN QUỐC KHÁNH 26/12/2001 Nam 2 17.55 Quản trị khách sạn đại học
994 17005232 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 09/07/2001 Nữ 1 19.40 Quản trị khách sạn đại học
995 17007941 PHAN LÊ PHƯƠNG LAN 02/09/2001 Nữ 2 20.55 Quản trị khách sạn đại học
996 17013300 TRẦN THỊ NGỌC LAN 30/03/2001 Nữ 2 19.20 Quản trị khách sạn đại học
997 21007933 VŨ NGỌC LAN 28/12/2001 Nữ 2NT 17.05 Quản trị khách sạn đại học
998 17009405 DƯƠNG VĂN LÂM 28/01/2001 Nam 2 19.85 Quản trị khách sạn đại học
999 17007095 LAM THỊ NGỌC LỆ 22/12/1998 Nữ 1 22.25 Quản trị khách sạn đại học
1000 17011140 TRẦN NHẬT LỆ 22/10/2001 Nữ 2 20.70 Quản trị khách sạn đại học
1001 17010036 VŨ THỊ LIỄU 24/05/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị khách sạn đại học
1002 17007951 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG LINH 19/06/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị khách sạn đại học
1003 17007098 ĐÀO THẢO LINH 19/02/2001 Nữ 2 16.10 Quản trị khách sạn đại học
1004 17013311 ĐOÀN KIỀU LINH 29/08/2001 Nữ 2 19.20 Quản trị khách sạn đại học
1005 17006499 ĐỖ THÙY LINH 03/11/2001 Nữ 2 18.10 Quản trị khách sạn đại học
1006 26015264 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH 12/12/2001 Nữ 2NT 16.45 Quản trị khách sạn đại học
1007 17006503 LÂM THỊ KHÁNH LINH 17/09/2001 Nữ 2 19.70 Quản trị khách sạn đại học
1008 17013869 LÊ THỊ THÙY LINH 16/06/2001 Nữ 1 22.35 Quản trị khách sạn đại học
1009 17006506 LƯU THỊ THÙY LINH 30/09/2001 Nữ 2 20.60 Quản trị khách sạn đại học
1010 17008913 NGUYỄN THỊ LINH 20/06/2001 Nữ 2 20.45 Quản trị khách sạn đại học
1011 21006955 NGUYỄN THỊ LINH 26/12/1999 Nữ 2NT 18.15 Quản trị khách sạn đại học
1012 17007103 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 07/10/2001 Nữ 2 20.15 Quản trị khách sạn đại học
1013 17003810 NGUYỄN VŨ THẢO LINH 02/02/2001 Nữ 2 17.20 Quản trị khách sạn đại học
1014 17005725 PHÙNG THỊ THÙY LINH 15/03/2001 Nữ 2 18.80 Quản trị khách sạn đại học
1015 21014348 TRẦN HẢI LINH 18/06/2001 Nữ 2 19.55 Quản trị khách sạn đại học
1016 23002349 TRẦN THỊ MAI LINH 07/05/2001 Nữ 1 18.60 Quản trị khách sạn đại học
1017 17008918 VŨ THỊ MAI LINH 25/02/2001 Nữ 2 16.95 Quản trị khách sạn đại học
1018 26004031 TRỊNH THỊ LOAN 28/09/2001 Nữ 2NT 22.10 Quản trị khách sạn đại học
1019 17012341 TRỊNH HIỀN LƯƠNG 30/04/2001 Nữ 1 18.70 Quản trị khách sạn đại học
1020 17007999 TRẦN DIỆU LY 07/02/2001 Nữ 2 20.70 Quản trị khách sạn đại học
1021 17012815 NGUYỄN ĐỨC LÝ 04/11/2001 Nữ 1 18.25 Quản trị khách sạn đại học
1022 03016316 BÙI THỊ TÚ MAI 05/02/2001 Nữ 1 19.30 Quản trị khách sạn đại học
1023 17012818 HOÀNG NGỌC MAI 08/06/2001 Nữ 1 16.20 Quản trị khách sạn đại học
1024 17008530 ĐẶNG VĂN MẠNH 31/03/2001 Nam 1 19.85 Quản trị khách sạn đại học
1025 17008538 VŨ THỊ KIỀU MI 22/10/2001 Nữ 1 19.85 Quản trị khách sạn đại học
1026 17008014 HOÀNG CÔNG MINH 28/05/2001 Nam 2 16.80 Quản trị khách sạn đại học
1027 17012829 NGUYỄN ANH MINH 12/10/2000 Nam 1 16.50 Quản trị khách sạn đại học
1028 17011614 NGUYỄN BÌNH MINH 26/11/2001 Nữ 1 16.40 Quản trị khách sạn đại học
1029 17006571 ĐÀM THỊ TRÀ MY 05/08/2001 Nữ 2 18.15 Quản trị khách sạn đại học
1030 17005251 TẠ THỊ HƯƠNG MY 10/08/2001 Nữ 1 19.25 Quản trị khách sạn đại học
1031 17004933 TRẦN THỊ DIỄM MY 12/08/2001 Nữ 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1032 17012397 PHẠM HẢI NINH 12/03/2001 Nữ 1 18.35 Quản trị khách sạn đại học
1033 17004397 BÙI THỊ THÚY NGA 31/10/2001 Nữ 2 20.30 Quản trị khách sạn đại học
1034 17008034 DƯƠNG BÍCH NGA 11/10/2001 Nữ 2 20.75 Quản trị khách sạn đại học
1035 17008037 ĐOÀN THANH NGA 02/07/2001 Nữ 2 18.95 Quản trị khách sạn đại học
1036 17012841 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 19/10/2001 Nữ 1 18.60 Quản trị khách sạn đại học
1037 17007526 NGUYỄN THỊ THANH NGA 18/12/2001 Nữ 2 17.35 Quản trị khách sạn đại học
1038 17011230 TỐNG THỊ QUỲNH NGA 05/11/2001 Nữ 2 16.75 Quản trị khách sạn đại học
1039 17010089 LÊ THỊ NGÀ 10/04/2001 Nữ 2 16.70 Quản trị khách sạn đại học
1040 17008042 ĐẶNG THỊ NGÂN 27/04/2001 Nữ 2 23.00 Quản trị khách sạn đại học
1041 21004543 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 18/04/2001 Nữ 2NT 16.25 Quản trị khách sạn đại học
1042 17007149 PHẠM TRỌNG NGHĨA 26/06/2001 Nam 2 18.55 Quản trị khách sạn đại học
1043 17008057 NGUYỄN ANH NGỌC 15/07/2001 Nữ 2 20.00 Quản trị khách sạn đại học
1044 17013938 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 09/05/2001 Nữ 1 17.45 Quản trị khách sạn đại học
1045 17008058 NGUYỄN THỊ MAI NGỌC 28/02/2001 Nữ 2 17.90 Quản trị khách sạn đại học
1046 17008059 NGUYỄN VĂN NGỌC 10/01/2001 Nam 2 17.45 Quản trị khách sạn đại học
1047 17007537 HOÀNG BẢO NGUYÊN 06/03/2001 Nam 2 16.05 Quản trị khách sạn đại học
1048 17008064 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 09/05/2001 Nữ 2 16.95 Quản trị khách sạn đại học
1049 17011257 ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT 22/06/2001 Nữ 2 17.35 Quản trị khách sạn đại học
1050 21017081 HOÀNG THỊ NGUYỆT 16/03/2001 Nữ 2NT 16.50 Quản trị khách sạn đại học
1051 19012285 BÙI THỊ MINH NHẬT 02/07/2001 Nữ 2NT 17.45 Quản trị khách sạn đại học
1052 03006663 BÙI TRẦN PHƯƠNG NHI 12/12/2001 Nữ 3 22.45 Quản trị khách sạn đại học
1053 17012864 NGUYỄN YẾN NHI 31/01/2001 Nữ 1 17.75 Quản trị khách sạn đại học
1054 17008071 ĐỖ HỒNG NHUNG 12/02/2001 Nữ 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1055 17008073 NGUYỄN HỒNG NHUNG 14/12/2001 Nữ 2 16.35 Quản trị khách sạn đại học
1056 17007544 PHẠM TUYẾT NHUNG 18/11/1999 Nữ 2 16.05 Quản trị khách sạn đại học
1057 17008982 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 30/12/2001 Nữ 2 17.20 Quản trị khách sạn đại học
1058 19012855 NGUYỄN VĂN NHƯỢNG 13/03/2001 Nam 2NT 20.85 Quản trị khách sạn đại học
1059 26006999 NGUYỄN THỊ KIM OANH 17/08/2001 Nữ 2NT 17.10 Quản trị khách sạn đại học
1060 17007165 NGUYỄN THANH PHONG 17/08/2001 Nam 2 20.50 Quản trị khách sạn đại học
1061 17011632 CAO LAN PHƯƠNG 18/08/2001 Nữ 1 16.55 Quản trị khách sạn đại học
1062 17003866 HOÀNG THU PHƯƠNG 05/09/2001 Nữ 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1063 17008994 PHẠM THỊ PHƯƠNG 25/12/2001 Nữ 2 17.35 Quản trị khách sạn đại học
1064 17008104 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 02/03/2001 Nữ 2 17.15 Quản trị khách sạn đại học
1065 17004459 ĐOÀN THANH PHƯỢNG 24/04/2001 Nữ 2 22.75 Quản trị khách sạn đại học
1066 26005928 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 17/01/2001 Nữ 2NT 19.90 Quản trị khách sạn đại học
1067 17008106 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 08/12/2001 Nữ 2 16.75 Quản trị khách sạn đại học
1068 24005871 LƯƠNG THỊ QUYÊN 22/11/2001 Nữ 2NT 22.15 Quản trị khách sạn đại học
1069 17008117 NGUYỄN VƯƠNG TÚ QUYÊN 20/06/2001 Nữ 2 17.20 Quản trị khách sạn đại học
1070 17003880 NGUYỄN THỊ QUỲNH 21/07/2000 Nữ 2 16.20 Quản trị khách sạn đại học
1071 17009567 NGÔ THỊ SINH 06/11/2001 Nữ 2 17.70 Quản trị khách sạn đại học
1072 17006698 NGUYỄN THẾ SƠN 14/11/2001 Nam 2 16.45 Quản trị khách sạn đại học
1073 17007204 NGUYỄN THỊ TÂM 24/11/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị khách sạn đại học
1074 17005301 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 05/01/2001 Nữ 1 16.95 Quản trị khách sạn đại học
1075 17000986 NGUYỄN VĂN TIẾN 07/09/2001 Nam 2 16.40 Quản trị khách sạn đại học
1076 17008252 PHẠM MINH TUẤN 30/08/2001 Nam 2 22.30 Quản trị khách sạn đại học
1077 17007638 ĐINH THANH TÙNG 20/11/2001 Nam 2 20.30 Quản trị khách sạn đại học
1078 21016712 LÊ VĂN TÙNG 05/05/2001 Nam 2NT 18.05 Quản trị khách sạn đại học
1079 17009109 BÙI THỊ KIM TUYẾN 02/10/2001 Nữ 2 17.75 Quản trị khách sạn đại học
1080 17010317 CAO THỊ ÁNH TUYẾN 01/08/2001 Nữ 2 16.45 Quản trị khách sạn đại học
1081 17012516 TRỊNH THỊ TUYẾT 17/06/2001 Nữ 1 16.05 Quản trị khách sạn đại học
1082 17006714 LÊ ĐỖ CẨM THANH 26/07/2001 Nữ 2 21.50 Quản trị khách sạn đại học
1083 17000929 LƯƠNG TIẾN THÀNH 13/01/2001 Nam 2 18.35 Quản trị khách sạn đại học
1084 17007585 NGUYỄN CÔNG THÀNH 26/10/2001 Nam 2 16.20 Quản trị khách sạn đại học
1085 17009041 NGUYỄN NGỌC THÀNH 15/11/2001 Nam 2 16.05 Quản trị khách sạn đại học
1086 27001160 PHẠM THỊ THAO 04/11/2001 Nữ 1 19.80 Quản trị khách sạn đại học
1087 17006729 BÙI PHƯƠNG THẢO 12/04/2001 Nữ 2 18.00 Quản trị khách sạn đại học
1088 17008147 BÙI THU THẢO 19/05/2001 Nữ 2 17.65 Quản trị khách sạn đại học
1089 17008620 CAO THU THẢO 22/03/2001 Nữ 1 17.10 Quản trị khách sạn đại học
1090 17000392 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 15/03/2001 Nữ 2 17.90 Quản trị khách sạn đại học
1091 17013469 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/07/2001 Nữ 2 16.10 Quản trị khách sạn đại học
1092 17003904 TRẦN THU THẢO 06/10/2001 Nữ 2 17.10 Quản trị khách sạn đại học
1093 17007220 TRẦN THU THẢO 24/08/2001 Nữ 1 21.05 Quản trị khách sạn đại học
1094 17008156 VŨ THANH THẢO 09/07/2001 Nữ 2 16.20 Quản trị khách sạn đại học
1095 17008157 VŨ THỊ THANH THẢO 16/08/2001 Nữ 2 18.65 Quản trị khách sạn đại học
1096 03002823 ĐỖ VIỆT THẮNG 09/03/2001 Nam 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1097 17003391 LÊ THỊ THƠM 07/06/2001 Nữ 2NT 16.70 Quản trị khách sạn đại học
1098 17008168 NGUYỄN BÉ THU 15/04/2001 Nữ 2 19.30 Quản trị khách sạn đại học
1099 17010230 NGUYỄN THỊ THÙY 10/04/2001 Nữ 2 18.75 Quản trị khách sạn đại học
1100 17009058 BÙI THỊ THỦY 18/02/2001 Nữ 2 19.10 Quản trị khách sạn đại học
1101 17002537 ĐẶNG THỊ THỦY 23/03/2001 Nữ 1 16.25 Quản trị khách sạn đại học
1102 17003405 TRƯƠNG THỊ THỦY 29/09/2001 Nữ 1 17.65 Quản trị khách sạn đại học
1103 21014559 ĐÀO THANH THÚY 09/04/2001 Nữ 2 17.95 Quản trị khách sạn đại học
1104 17005066 ĐÀO HUYỀN THƯ 14/12/2001 Nữ 2 17.45 Quản trị khách sạn đại học
1105 17008177 ĐINH ANH THƯ 08/02/2001 Nữ 2 16.95 Quản trị khách sạn đại học
1106 17008179 TRẦN THỊ THANH THƯ 10/07/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị khách sạn đại học
1107 17008180 ĐINH THỊ THƯƠNG 22/02/2001 Nữ 2 22.95 Quản trị khách sạn đại học
1108 17010249 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 27/02/2001 Nữ 2 17.45 Quản trị khách sạn đại học
1109 10003825 VI HOÀI THƯƠNG 29/11/2001 Nữ 1 18.50 Quản trị khách sạn đại học
1110 17009084 PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ 23/04/2001 Nữ 2 17.05 Quản trị khách sạn đại học
1111 17004584 TRẦN THANH TRÀ 13/11/2001 Nữ 2 20.10 Quản trị khách sạn đại học
1112 17006800 TRẦN THỊ TRÀ 21/11/2001 Nữ 2 17.30 Quản trị khách sạn đại học
1113 17002935 BÙI THỊ TRANG 22/06/2001 Nữ 1 16.55 Quản trị khách sạn đại học
1114 17004588 ĐINH DIỆU TRANG 05/06/2000 Nữ 1 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1115 25017833 HOÀNG THỊ TRANG 16/09/2001 Nữ 2NT 16.80 Quản trị khách sạn đại học
1116 21017897 HOÀNG THU TRANG 28/01/2001 Nữ 2NT 16.10 Quản trị khách sạn đại học
1117 17010275 LÊ THỊ TRANG 25/01/2001 Nữ 2 16.90 Quản trị khách sạn đại học
1118 17008211 NGUYỄN MAI TRANG 01/06/2001 Nữ 2 19.10 Quản trị khách sạn đại học
1119 17011421 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 08/10/2001 Nữ 2 17.50 Quản trị khách sạn đại học
1120 17004599 NGUYỄN THỊ THU TRANG 14/12/2001 Nữ 2 18.95 Quản trị khách sạn đại học
1121 17012486 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 24/10/2001 Nữ 1 17.60 Quản trị khách sạn đại học
1122 17003944 PHẠM THỊ THU TRANG 11/04/2001 Nữ 2 20.00 Quản trị khách sạn đại học
1123 17003947 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 12/03/2001 Nữ 2 21.65 Quản trị khách sạn đại học
1124 17006827 TRẦN CÔNG TRỌNG 06/01/2001 Nam 2 16.00 Quản trị khách sạn đại học
1125 17010835 LIÊU VĂN TRƯƠNG 24/10/2001 Nam 1 16.20 Quản trị khách sạn đại học
1126 17010294 VŨ XUÂN TRƯỜNG 14/02/2001 Nam 2 16.65 Quản trị khách sạn đại học
1127 17011472 VŨ THU UYÊN 22/10/2001 Nữ 2 18.35 Quản trị khách sạn đại học
1128 17008706 LÊ NGỌC VÂN 15/07/2001 Nữ 1 18.30 Quản trị khách sạn đại học
1129 17012518 NGUYỄN LÊ THẢO VÂN 20/12/2001 Nữ 1 21.15 Quản trị khách sạn đại học
1130 17009121 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 12/06/2001 Nữ 2 18.00 Quản trị khách sạn đại học
1131 17008267 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 07/02/2001 Nữ 2 17.60 Quản trị khách sạn đại học
1132 17004661 VŨ THẢO VÂN 17/02/2001 Nữ 2 18.00 Quản trị khách sạn đại học
1133 17007648 LƯU THẢO VI 14/04/2001 Nữ 2 17.10 Quản trị khách sạn đại học
1134 17007288 VŨ CẨM VY 30/11/2001 Nữ 2 16.35 Quản trị khách sạn đại học
1135 17003492 HÀ THỊ XEN 28/07/2001 Nữ 2NT 17.70 Quản trị khách sạn đại học
1136 12000861 LÝ THỊ XUYẾN 29/01/2001 Nữ 1 20.95 Quản trị khách sạn đại học
1137 17010345 PHẠM THỊ Ý 06/07/2001 Nữ 2 16.10 Quản trị khách sạn đại học
1138 17010346 LÊ THỊ YÊN 04/01/2001 Nữ 2 18.35 Quản trị khách sạn đại học
1139 17008280 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 01/10/2001 Nữ 2 16.60 Quản trị khách sạn đại học
1140 17010351 NGUYỄN THỊ YẾN 09/03/2001 Nữ 2 17.35 Quản trị khách sạn đại học
1141 17004684 TRẦN THỊ HẢI YẾN 12/07/2001 Nữ 2 19.05 Quản trị khách sạn đại học
1142 17003497 TRIỆU THỊ NGỌC YẾN 07/10/2001 Nữ 2NT 19.60 Quản trị khách sạn đại học
1143 17003983 TRỊNH THỊ HẢI YẾN 17/02/2001 Nữ 2 17.60 Quản trị khách sạn đại học
1144 17009775 LÊ THỊ GIANG ANH 22/07/2000 Nữ 2 15.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1145 17006917 NGUYỄN LAN ANH 13/08/2001 Nữ 2 18.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1146 17007313 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 07/10/2001 Nữ 2 15.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1147 26008625 PHẠM PHƯƠNG ANH 30/04/2001 Nữ 2NT 18.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1148 17007326 VŨ THỊ DIỆP ANH 20/07/2001 Nữ 2 14.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1149 17001092 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 28/10/2001 Nữ 2NT 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1150 18000052 NGỌC ĐỨC CƯỜNG 13/02/2001 Nam 1 17.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1151 17007751 NGUYỄN THẠC CƯỜNG 31/07/2001 Nam 2 14.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1152 17003710 HÀ THỊ KIM CHI 02/12/2001 Nữ 2 14.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1153 17003514 NGUYỄN QUỲNH CHI 12/08/2001 Nữ 1 16.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1154 17007339 NGUYỄN VĂN CHUNG 06/02/2001 Nam 2 14.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1155 17013126 NGUYỄN DOANH DOANH 14/10/2001 Nữ 2 14.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1156 17013671 HOÀNG MINH DŨNG 27/04/2001 Nam 1 15.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1157 17013673 NGUYỄN ĐOÀN MẠNH DŨNG 01/03/2001 Nam 1 14.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1158 17002420 BÙI ĐỨC DUY 14/08/2001 Nam 2NT 14.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1159 17012187 NGÔ ĐÌNH DUY 18/02/2001 Nam 1 14.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1160 17006970 TRẦN NGỌC DUY 20/01/2001 Nam 2 14.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1161 26004450 NGUYỄN THỊ DUYÊN 14/09/2001 Nữ 2NT 16.10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1162 17000611 BÙI NGỌC DƯƠNG 14/07/2001 Nam 2 15.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1163 17003730 ĐẶNG VĂN ĐẠT 03/12/2001 Nam 2 15.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1164 17009856 LÊ TIẾN ĐẠT 02/06/2001 Nam 2 14.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1165 17004144 PHẠM ANH ĐỨC 22/10/2001 Nam 2 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1166 17007391 VŨ CÔNG ANH ĐỨC 28/11/2001 Nam 2 15.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1167 17012222 NGUYỄN HÀ GIANG 08/05/2001 Nữ 1 15.85 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1168 17003743 MAI NGỌC HÀ 08/10/2001 Nữ 2 14.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1169 17013176 NGUYỄN HẢI HÀ 25/05/2001 Nam 2 16.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1170 17007823 NGUYỄN NGÂN HÀ 20/01/2001 Nữ 2 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1171 17013179 NGUYỄN THỊ THU HÀ 01/01/2001 Nữ 2 14.95 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1172 17006321 BÙI SƠN HẢI 27/11/2001 Nam 2 15.10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1173 17008817 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 12/09/2001 Nữ 2 16.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1174 17007840 TÔ HỒNG HẠNH 04/12/2001 Nữ 2 15.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1175 17012682 HOÀNG THU HẰNG 14/03/2001 Nữ 1 14.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1176 21016901 LÊ THỊ HẰNG 26/07/2001 Nữ 2NT 14.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1177 17007843 LƯƠNG THỊ THU HẰNG 14/01/2001 Nữ 2 15.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1178 17010706 TRỊNH THỊ THÚY HẰNG 10/11/2000 Nữ 1 14.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1179 17011027 NGUYỄN THỊ HẢI HẬU 10/01/2001 Nữ 2 15.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1180 17012689 LÊ THU HIỀN 10/02/2001 Nữ 1 15.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1181 17009919 NGÔ THỊ HIỀN 15/05/2001 Nữ 2 16.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1182 17005564 NGUYỄN THANH HIỀN 09/10/2001 Nữ 2 16.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1183 17007421 NGUYỄN THU HIỀN 08/06/2001 Nữ 2 14.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1184 17003547 PHẠM THỊ THANH HIỀN 19/07/2001 Nữ 1 14.70 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1185 18008779 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 14/11/2001 Nam 1 16.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1186 17003766 ĐOÀN MINH HIẾU 25/10/2001 Nam 2 18.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1187 17007870 VŨ MINH HIẾU 27/01/2001 Nam 2 14.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1188 17009940 ĐỖ THỊ LÝ HOA 30/10/2001 Nữ 2 16.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1189 17001211 HOÀNG THỊ HÒA 16/12/2001 Nữ 2NT 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1190 17012260 NGUYỄN HUY HOÀNG 04/08/2001 Nam 1 16.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1191 03002447 NGUYỄN VŨ HOÀNG 14/06/2001 Nam 2 14.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1192 17003166 TẠ THỊ HỒNG 01/09/2001 Nữ 1 15.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1193 25003107 TRẦN QUỐC HỒNG 20/05/2001 Nam 2NT 16.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1194 17004238 LĂNG THỊ BÍCH HUỆ 01/08/2001 Nữ 2 19.95 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1195 17007897 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 06/02/2001 Nữ 2 14.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1196 17000703 PHẠM THỊ HUỆ 12/02/2001 Nữ 2 16.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1197 17012734 NGUYỄN VIỆT HÙNG 01/03/2001 Nam 1 15.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1198 17006433 TRẦN QUANG HUY 01/01/2001 Nam 2 14.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1199 17010472 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 16/09/2001 Nữ 2NT 15.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1200 17003788 NGUYỄN THU HUYỀN 29/10/2001 Nữ 2 14.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1201 17003790 PHẠM THANH HUYỀN 21/05/2001 Nữ 2 15.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1202 17007473 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN 20/12/2001 Nữ 2 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1203 17000730 PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN 26/07/2001 Nữ 2 15.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1204 17004269 BÙI LÊ HƯNG 15/11/2001 Nam 2 14.70 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1205 17006447 BÙI QUANG HƯNG 22/01/2001 Nam 2 15.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1206 25015678 VŨ THỊ LAN HƯƠNG 23/06/2001 Nữ 2NT 21.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1207 17011589 NGUYỄN MINH HƯỜNG 27/03/2001 Nữ 1 15.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1208 17010017 BÙI HUY KHÁNH 31/07/2001 Nam 2 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1209 17002467 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 02/10/2001 Nam 1 14.95 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1210 26008832 HÀ THỊ LAM 30/05/2001 Nữ 2NT 15.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1211 17002104 NGUYỄN THÀNH LÂM 01/09/2001 Nam 1 14.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1212 25011046 LÊ THỊ MỸ LỆ 26/03/2001 Nữ 2NT 19.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1213 17007949 BÙI THỊ QUỲNH LIÊN 05/09/2001 Nữ 2 14.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1214 26012918 PHẠM THÚY LIỄU 25/03/2001 Nữ 2NT 17.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1215 26003270 HOÀNG THÙY LINH 21/11/2001 Nữ 2NT 15.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1216 17007962 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 01/05/2001 Nữ 2 15.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1217 17013318 PHẠM NGỌC LINH 08/12/2001 Nữ 2 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1218 17007968 PHẠM THÙY LINH 09/11/2001 Nữ 2 17.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1219 17007976 BÙI DUY LONG 12/10/2001 Nam 2 16.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1220 17003592 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 30/10/2001 Nữ 1 15.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1221 01041408 NÌNH THỊ LÝ 02/02/2001 Nữ 1 19.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1222 26009271 NGUYỄN THỊ MAI 01/09/2001 Nữ 2NT 16.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1223 25015747 MAI ĐỨC MẠNH 16/09/2001 Nam 2NT 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1224 17008934 CAO THU MINH 09/10/2001 Nữ 2 17.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1225 17008013 ĐẶNG QUANG MINH 27/05/2001 Nam 2 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1226 17006577 HOÀNG HẢI NAM 30/08/2001 Nam 2 18.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1227 17003284 NGÔ PHƯƠNG NGA 26/01/2001 Nữ 2NT 14.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1228 17008038 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 05/08/2001 Nữ 2 15.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1229 17013364 LÊ THỊ QUỲNH NGÂN 09/03/2001 Nữ 2 14.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1230 17001844 HOÀNG THỊ NGOAN 21/08/2001 Nữ 2NT 14.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1231 17008051 ĐINH ĐỨC NGỌC 01/12/2001 Nam 2 14.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1232 17010548 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 27/10/2001 Nữ 2NT 15.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1233 17005256 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 17/04/2001 Nữ 1 16.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1234 17010108 VŨ THỊ NGUYỆT 02/03/2001 Nữ 2 15.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1235 17007540 HỒ YẾN NHI 22/04/2001 Nữ 2 15.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1236 17005879 HÀ THU PHƯƠNG 05/11/2001 Nữ 2 14.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1237 17009534 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 13/05/2001 Nữ 2 15.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1238 17013982 NGUYỄN MINH PHƯỢNG 26/04/2001 Nữ 1 14.20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1239 17009001 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 27/08/2001 Nữ 2 14.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1240 01067496 LÊ THÚY QUỲNH 23/01/2001 Nữ 2 14.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1241 17005908 NGÔ NGỌC QUỲNH 11/12/2001 Nữ 2 15.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1242 17007187 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 14/03/2001 Nữ 2 17.85 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1243 03007047 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 26/01/2001 Nữ 3 14.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1244 17013428 LÊ THỊ THANH SANG 31/08/2001 Nữ 2 16.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1245 17001893 HOÀNG NGỌC SƠN 17/07/2001 Nam 2NT 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1246 17006704 KIỀU THỊ THANH TÂM 20/10/2001 Nữ 2 14.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1247 17007207 PHẠM NHẬT TÂN 23/02/2001 Nam 2 15.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1248 17002548 LÝ QUYẾT TIẾN 21/09/2001 Nam 1 14.35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1249 17014076 NGUYỄN ANH TIẾN 14/10/2001 Nam 1 14.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1250 17007633 NGUYỄN ANH TUẤN 30/12/2001 Nam 2 15.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1251 17006849 BÙI HOÀNG TÙNG 11/02/2001 Nam 2 22.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1252 17008254 NGUYỄN THANH TÙNG 30/11/2001 Nam 2 18.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1253 17009107 PHAN THANH TÙNG 12/08/2001 Nam 2 14.95 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1254 17003472 LÝ THỊ TUYẾT 12/07/2000 Nữ 1 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1255 17013450 ĐỖ THỊ NGỌC THANH 15/01/2001 Nữ 2 15.10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1256 17010579 NGUYỄN VĂN THÀNH 15/01/2001 Nam 2NT 17.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1257 24008561 TRẦN THỊ THU THÀNH 01/01/2001 Nữ 2NT 15.70 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1258 17003368 LIÊU THỊ PHƯƠNG THẢO 04/02/2001 Nữ 2NT 14.40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1259 17008630 BÙI ĐỨC THĂNG 30/01/2001 Nam 1 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1260 17003905 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 07/06/2001 Nam 2 14.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1261 17003379 NGUYỄN VĂN THẮNG 18/01/2000 Nam 2NT 14.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1262 17003385 TRẦN KHÁNH THIỆN 14/06/2001 Nam 2NT 16.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1263 17005290 LÊ ĐỨC THỌ 11/04/2001 Nam 1 16.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1264 17009623 NGUYỄN THỊ THU 03/08/2001 Nữ 2 15.00 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1265 17010229 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 18/04/2001 Nữ 2 16.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1266 17010241 NGÔ THANH THƯ 23/10/2001 Nữ 2 17.15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1267 17011393 MAI THANH THƯƠNG 24/03/2001 Nữ 2 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1268 17010247 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 08/11/2001 Nữ 2 14.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1269 17012480 PHÙNG THANH THƯƠNG 14/03/2001 Nữ 1 15.70 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1270 17005070 VĂN THỊ HOÀI THƯƠNG 09/09/2001 Nữ 2 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1271 17010265 BÙI THỊ TRANG 28/06/2001 Nữ 2 15.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1272 17006812 NGUYỄN MAI TRANG 26/12/2001 Nữ 2 19.65 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1273 17008214 NGUYỄN THU TRANG 02/09/2001 Nữ 2 18.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1274 21017215 PHẠM THỊ KIỀU TRANG 27/09/2001 Nữ 2NT 15.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1275 21017217 PHẠM THỊ THU TRANG 22/04/2001 Nữ 2NT 17.60 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1276 17003948 TRẦN THỊ THU TRANG 18/06/2001 Nữ 2 14.50 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1277 17008220 TRỊNH THU TRANG 06/10/2001 Nữ 2 15.25 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1278 17008221 VŨ HỒNG TRANG 14/10/2001 Nữ 2 21.90 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1279 26009056 VŨ THU TRANG 28/05/2001 Nữ 2NT 15.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1280 17009096 ĐỖ ĐÌNH BẢO TRÂM 08/04/2001 Nữ 2 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1281 17003951 HOÀNG ĐỨC TRUNG 06/01/2001 Nam 2 14.75 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1282 17004612 NGUYỄN THÀNH TRUNG 11/06/2001 Nam 2 16.45 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1283 17010288 VŨ QUANG TRUNG 11/09/2001 Nam 2 14.05 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1284 17009113 ĐINH THỊ UYÊN 04/01/2001 Nữ 2 17.30 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1285 12000840 TRIỆU THỊ VIỆN 21/01/2001 Nữ 1 16.95 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1286 17012128 LÊ VŨ 20/09/2001 Nam 1 16.80 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1287 17010641 LƯU TẤT VƯƠNG 21/08/2001 Nam 2NT 14.85 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1288 17010344 NGÔ NHƯ Ý 10/10/2001 Nữ 2 18.55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1289 17005336 PHẠM THỊ THU YẾN 07/07/2001 Nữ 1 16.10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại học
1290 17009800 PHẠM THỊ LINH CHI 09/02/2001 Nữ 2 18.65 Quản lý tài nguyên và môi trường đại học
1291 17010948 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN 11/12/2001 Nữ 2 17.15 Quản lý tài nguyên và môi trường đại học
1292 17010567 LÝ SINH QUYẾT 15/11/2000 Nam 2NT 15.10 Quản lý tài nguyên và môi trường đại học
1293 17012443 NGUYỄN MINH THÀNH 21/08/2001 Nam 1 16.35 Quản lý tài nguyên và môi trường đại học
1294 17007256 PHẠM THỊ THU TRANG 19/04/2000 Nữ 2 15.00 Quản lý tài nguyên và môi trường đại học
Tổng hợp: 1294
 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 301
 2. Quản trị khách sạn 255
 3. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 146
 4. Khoa học máy tính 63
 5. Quản lý văn hóa 77
 6. Ngôn ngữ Anh 129
 7. Ngôn ngữ Trung Quốc 196
 8. Ngôn ngữ Nhật 57
 9. Ngôn ngữ Hàn Quốc 19
 9. Nuôi trồng thủy sản 5
 10. Quản lý tài nguyên và môi trường 5
 11. Giáo dục Tiểu học 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *